Archiv článků

Buďme chudí v duchu

18.11.2018 17:08
Slavnost Všech svatých 2018   Dnes se radujeme z radosti Církve vítězné, tedy z radosti bratří a sester, kteří již prožívají věčnou blaženost v nebi. Musíme si však uvědomit, že dříve než se stali součástí Církve vítězné, byli zde na zemi součástí Církve bojující. S pomocí Boží milosti...

Jsme Boží

10.11.2018 19:47
Slavnost Výročí posvěcení kostela 2018   Co vlastně znamená posvěcení, posvětit? Toto slovo pochází z latinských slov sanctus (svatý) a facere (dělat). Latina vychází z hebrejského slova kadoš. Slovo kadoš má dva významy. Prvním je „oddělit pro zvláštní užití“, „oddělit pro Boha“. Posvěcené je...

Bůh za nás zaplatil výkupné

03.11.2018 14:32
29. neděle v mezidobí, cyklus B   Úkolem misijní činnosti naší Církve je především hlásat světu Ježíše Krista, Vykupitele a Spasitele. Ježíš je náš Vykupitel, protože nás vysvobodil od hříchu a věčného zavržení. Je také náš Spasitel, neboť nám zasloužil Boží milost a věčnou blaženost – nebe....

Lidské konstanty a zdravý rozum

27.10.2018 20:41
27. neděle v mezidobí, cyklus B   Podle dnešních liturgických čtení je téma dnešního kázání jasné. Budeme mluvit       o manželství. Život muže a ženy v manželském svazku je projevem Boží vůle, Bůh to tak chce. Pán Ježíš povýšil manželství na svátost. Církevní sňatek nelze...

Kdo není proti nám, je s námi

11.10.2018 16:36
26. neděle v mezidobí, cyklus B   Apoštolové řeší problém: někdo si dovolil vyhánět zlé duchy z posedlého člověka        v Ježíšově jménu a nepatřil mezi Ježíšovy učedníky. Apoštolové se snažili tomuto člověku v jeho činnosti zabránit. Svatý Jan je rozhořčen a oznamuje to...

Křesťan je ten, kdo slouží

08.10.2018 14:09
25. neděle v mezidobí, cyklus B   Pán Ježíš po svém proměnění na hoře Tábor apoštolům znovu předpovídá své utrpení a zmrtvýchvstání. Apoštolové jeho slovům nerozumí. Nedokážou si představit, že by Mesiáš zemřel. Cestou do Kafarnaa řeší otázku, kdo z nich je největší. Pán Ježíš jim pak...

Rodiče jsou hlavní vychovatelé ve víře

30.09.2018 19:35
24. neděle v mezidobí, cyklus B   Pán Ježíš svým učedníkům klade otázku: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr za všechny odpovídá: „Ty jsi Mesiáš!“ Kdo je pro mě Ježíš? To je důležitá otázka, na kterou nelze odpovědět jen poučkami z katechismu. Na tuto otázku odpovídáme svým životem. Je pro mě...

Otevři Pánu srdce, aby tě mohl uzdravit

23.09.2018 18:11
23. neděle v mezidobí, cyklus B   Izrael prožíval v babylónském zajetí krušné chvíle. Hospodin ústy proroka Izaiáše vlévá do srdcí Izraelitů novou naději. Bůh sám zasáhne a změní osud vyvoleného národa: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a...

Před Bohem nelze hrát divadlo

15.09.2018 15:02
22. neděle v mezidobí, cyklus B   Pán Ježíš v dnešním evangeliu nazývá farizeje pokrytci. Slovo pokrytec pochází z řeckého „hypokritos“, tj. herec. Pokrytec si na něco hraje. Vnějším chováním a slovy chce sám sobě i ostatním dokázat, že je něčím, čím ve skutečnosti není. Dospívající mládež si...

Ovoce svatého přijímání

09.09.2018 16:58
20. neděle v mezidobí, cyklus B     Dnes jsme v evangeliu slyšeli Ježíšovu nejkrásnější řeč o Eucharistii. Tématem dnešního kázání má být nutnost svatého přijímání a jeho ovoce.   Pán Ježíš se na nás obrací s naléhavou výzvou (Jan 6,53):   „Amen, amen, pravím vám: Když...
Záznamy: 1 - 10 ze 349
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>