Archiv článků

Jdi za světlem

15.02.2020 21:53
Svátek Uvedení Páně do chrámu   Pán Ježíš se narodil v Betlémě, osmého dne byl obřezán a dostal své jméno. Čtyřicet dní po narození byl rodiči přinesen do jeruzalémského chrámu a představen Bohu. Mojžíšův zákon stanovil, že je žena po porodu chlapce 40 dní obřadně nečistá, tj. nemůže se...

Stůl Božího slova

08.02.2020 18:18
3. neděle v mezidobí, cyklus A – neděle Božího slova   Náš papež František 30. 9. 2019, v den 1600. výročí úmrtí svatého Jeronýma, vyhlásil 3. neděli v mezidobí za neděli Božího slova. Boží slovo je pokladem Církve, z kterého Boží lid čerpá po staletí na své cestě ke spáse slova věčného...

Člověk je bytost náboženská

08.02.2020 18:17
2. neděle v mezidobí, cyklus A   V dnešním evangeliu jsme slyšeli znovu o křtu Pána Ježíše Janem Křtitelem. Jan Křtitel vydává o Kristu svědectví: „Hle, Beránek Boží, který s nímá hříchy světa!“ Tím ho ztotožňuje s tajemným Božím Služebníkem, o němž prorokuje Izaiáš (53. kap.): „Byl týrán, ale...

Bůh má v nás zalíbení

27.01.2020 20:36
Svátek Křtu Páně, cyklus A   Křest Pána Ježíše může být pro nás záhadou. Proč se Ježíš nechal pokřtít od Jana Křtitele? I Jan se tomu brání: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?" Janův křest nebyl svátostný. Ponoření do Jordánu znamenalo symbolické očištění od hříchů jako...

Nežít u světla, ale žít ve světle

20.01.2020 22:06
Slavnost Zjevení Páně 2020   V prvním čtení z knihy proroka Izaiáše slyšíme o protikladu světla a tmy. Izrael, který uctívá jediného a pravého Boha, žije ve světle. Pohanské národy, které Hospodina neznají, žijí v temnotě: „Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova...

Úcta k rodičům

14.01.2020 20:21
Svátek Svaté Rodiny, cyklus A   Rodina je základem společnosti i Církve. To není fráze, ale hluboká skutečnost. To věděli již Židé, kteří zachovávali 4. přikázání Desatera (Ex 20,12): "Cti otce svého i matkou svou, abys dlouho žil na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh." Dnešní úryvek...

Nepochybuj o Boží lásce

05.01.2020 18:18
Slavnost Narození Páně 2019   Spolu s Pannou Marií, se svatým Josefem, s anděly a pastýři se radujeme z narození našeho Spasitele. Bůh se pro nás stal člověkem. Člověk se může v Ježíši Kristu setkat s Bohem tváří tvář. Vtělení Božího Syna je vyjádřením Boží lásky k člověku. Věčnému Božímu Synu...

Láska do krajnosti

02.01.2020 19:19
Půlnoční 2019   Dnešní noc je nocí velké radosti. Svatý Pavel píše ve svém listě Titovi: „Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem.“ Prorok Izaiáš předpovídá osm století před narozením Krista narození dítěte, které je označeno božskými tituly: „Hle, dítě se nám narodilo, syn...

Bůh se postará o ty, kdo plní jeho vůli

27.12.2019 18:51
4. neděle adventní, cyklus A   Dnešní první čtení nás přenáší do roku 735 př. Kr., kdy izraelský a aramejský král vytáhli do války proti judskému králi Achazovi. Prorok Izaiáš ohlašuje Achazovi záchranu od Hospodina. Achaz si má vyžádat znamení, které by potvrdilo Hospodinovo slovo. Achaz je...

Trpělivostí zachráníte duši

25.12.2019 17:00
3. neděle adventní, cyklus A   Dnes budeme mluvit o trpělivosti. Budeme vycházet z listu Jakubova. Obsah dnešní promluvy máme v tomto verši (5,7): „Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán.“ Trpělivost je ovoce Ducha Svatého, jak je vyjmenovává apoštol Pavel (Gal 5,...
Záznamy: 1 - 10 ze 416
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>