Archiv článků

Tvrdost lidského srdce

16.06.2024 18:37
10. neděle v mezidobí, cyklus B   Evangelium dnešní neděle ukazuje, že to Pán Ježíš neměl lehké. Nejprve přicházejí jeho příbuzní, aby se ho zmocnili. Nejspíše šlo o vzdálené příbuzné. Ti měli Ježíše za obyčejného tesaře. Najednou učí lid jako nějaký studovaný rabín, dokonce dělá zázraky. To...

Stali jsme se blízkými Kristovou Krví

09.06.2024 15:36
Slavnost Těla a Krve Páně, cyklus B   Dnešní liturgická čtení nám umožňují srovnat starou smlouvu, kterou uzavřel Mojžíš na Sinaji, a novou smlouvu, kterou uzavřel Pán Ježíš ve večeřadle. Obě smlouvy byly uzavřeny platně, avšak nová smlouva nahradila smlouvu starou. Mojžíš postavil pod horou...

Náš vnitřní boj

02.06.2024 18:22
Slavnost Seslání Ducha Svatého, cyklus B   V dnešní době jsme svědky nepokojů a válek ve světě. Válčí se na Ukrajině, v Gaze a v dalších částech světa. Proti sobě bojují lidé s odlišnými politickými názory a pohledy na vývoj společnosti. Tyto politické rozbroje ve středu vyvrcholily atentátem...

Předávat svou víru

19.05.2024 20:55
  Nanebevstoupení Páně, cyklus B   Dnes si připomínáme Ježíšovo nanebevstoupení. Zmrtvýchvstalý Kristus vstupuje na nebe jako Bůh a člověk, i jako člověk usedá po pravici nebeského Otce a dostává veškerou moc na nebi a na zemi. Ježíš odchází, aby mohl sestoupit Duch Svatý. Píše o...

Pochybovat o Boží lásce je hřích

12.05.2024 17:59
  6. neděle velikonoční, cyklus B   Dnešní liturgická čtení bychom mohli shrnout do tří slov: „Bůh je láska“. Tato slova napsal apoštol Jan. Nejsou výsledkem rozumových úvah, závěrů filozofie. Tato slova apoštol Jan napsal na základě osobní zkušenosti. Ve svém evangeliu se...

Živá ratolest

05.05.2024 17:38
5. neděle velikonoční, cyklus B   Minulou neděli se nám Pán Ježíš představil jako dobrý pastýř. Dnes se nám představuje jako pravý vinný kmen: "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař." Kdo uvěří v Ježíše a v jeho učení, kdo přijme svátost křtu, je jako ratolest spojen s vinným kmenem....

Snadnější je nechat se vést, než vést

30.04.2024 11:57
4. neděle velikonoční, cyklus B   Dnes máme před očima dobrého pastýře Ježíše Krista. Na Kristově pastýřské službě mají účast biskupové, kněží a jáhni, ale také všichni, kteří jiné vedou: učitelé, vychovatelé a především rodiče, kteří jsou prvními a hlavními vychovateli svých dětí. Právě na...

Nevědomost

21.04.2024 17:19
3. neděle velikonoční, cyklus B   Apoštol Petr po seslání Ducha Svatého odvážně hlásá Krista. Posluchačům objasňuje, že Ježíš Kristus je Mesiáš a Vykupitel. Toho velerada se souhlasem davu nechala zabít, i když se ho Pilát snažil propustit. Ale Bůh Ježíše vzkřísil. Dopustil tento zlý skutek,...

Farní rodina

14.04.2024 16:53
2. neděle velikonoční   Středem dnešní neděle Božího milosrdenství je ustanovení svátosti smíření. Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. Projevem Božího milosrdenství je také existence naší Církve. Svou víru můžeme prožívat společně, být si vzájemnou pomocí. Máme vytvářet...

Zakotveni v Kristově Srdci

07.04.2024 19:41
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2024   O páté neděli postní jsme rozjímali o pšeničném zrnu, které musí v zemi odumřít, aby přineslo hojný užitek. Tím pšeničným zrnem je Pán Ježíš, který za nás zemřel na kříži, aby nám přinesl odpuštění hříchů a otevřel nebe. Ve večerní mši svaté na Zelený...
Záznamy: 1 - 10 ze 595
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>