Archiv článků

Desatero a 1. přikázání

25.03.2020 10:51
  2. neděle postní, cyklus A Minulou neděli jsme si vysvětlili co je pokušení a hřích. Dnes začneme probírat Desatero. Desatero Božích přikázání je zjevený mravní zákon, který obdržel Mojžíš po vyjití Izraele z egyptského otroctví. Je závazný i pro křesťany. Pán Ježíš na otázku bohatého...

Tématické kázání - pokušení a hřích

13.03.2020 12:56
1. neděle postní, cyklus A   V tématických kázáních o postních nedělích budu mluvit o svátosti smíření a Desateru Božích přikázání. Svátost smíření ustanovil Pán Ježíš k tomu, aby katolickým křesťanům mohly být odpuštěny hříchy, které spáchali po svátosti křtu. Především jde o odpuštění...

Láska bez hranic

08.03.2020 18:28
7. neděle v mezidobí, cyklus A   Minulou neděli jsme slyšeli, že se máme bránit nejen vnějším, ale i vnitřním hříchům. Dnes nás Pán Ježíš v evangeliu žádá ještě o více – o lásku k nepřátelům. „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ´Oko za oko, a zub za zub.´“ V prvním čtení jsme slyšeli: „Nemsti se,...

Není spravedlnost jako spravedlnost

08.03.2020 18:25
6. neděle v mezidobí, cyklus A   Pán Ježíš v dnešním evangeliu hovoří o spravedlnosti: „Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete.“ Ctnost spravedlnosti je trvalý návyk dávat Bohu a lidem to, co jim...

Sůl a světlo

23.02.2020 14:33
  5. neděle v mezidobí, cyklus A   Církev bude vždy v pokušení uzavřít se do sebe, budovat hradby, které by ji ochránily před světem. Bude bránit poklad víry, ale přitom se uzavře světu, ve kterém žije. Pán Ježíš přirovnává křesťany k soli: "Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí...

Jdi za světlem

15.02.2020 21:53
Svátek Uvedení Páně do chrámu   Pán Ježíš se narodil v Betlémě, osmého dne byl obřezán a dostal své jméno. Čtyřicet dní po narození byl rodiči přinesen do jeruzalémského chrámu a představen Bohu. Mojžíšův zákon stanovil, že je žena po porodu chlapce 40 dní obřadně nečistá, tj. nemůže se...

Stůl Božího slova

08.02.2020 18:18
3. neděle v mezidobí, cyklus A – neděle Božího slova   Náš papež František 30. 9. 2019, v den 1600. výročí úmrtí svatého Jeronýma, vyhlásil 3. neděli v mezidobí za neděli Božího slova. Boží slovo je pokladem Církve, z kterého Boží lid čerpá po staletí na své cestě ke spáse slova věčného...

Člověk je bytost náboženská

08.02.2020 18:17
2. neděle v mezidobí, cyklus A   V dnešním evangeliu jsme slyšeli znovu o křtu Pána Ježíše Janem Křtitelem. Jan Křtitel vydává o Kristu svědectví: „Hle, Beránek Boží, který s nímá hříchy světa!“ Tím ho ztotožňuje s tajemným Božím Služebníkem, o němž prorokuje Izaiáš (53. kap.): „Byl týrán, ale...

Bůh má v nás zalíbení

27.01.2020 20:36
Svátek Křtu Páně, cyklus A   Křest Pána Ježíše může být pro nás záhadou. Proč se Ježíš nechal pokřtít od Jana Křtitele? I Jan se tomu brání: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?" Janův křest nebyl svátostný. Ponoření do Jordánu znamenalo symbolické očištění od hříchů jako...

Nežít u světla, ale žít ve světle

20.01.2020 22:06
Slavnost Zjevení Páně 2020   V prvním čtení z knihy proroka Izaiáše slyšíme o protikladu světla a tmy. Izrael, který uctívá jediného a pravého Boha, žije ve světle. Pohanské národy, které Hospodina neznají, žijí v temnotě: „Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova...
Záznamy: 1 - 10 ze 421
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>