Pochybovat o Boží lásce je hřích

12.05.2024 17:59
 

6. neděle velikonoční, cyklus B

 

Dnešní liturgická čtení bychom mohli shrnout do tří slov:

Bůh je láska“.

Tato slova napsal apoštol Jan. Nejsou výsledkem rozumových úvah, závěrů filozofie. Tato slova apoštol Jan napsal na základě osobní zkušenosti. Ve svém evangeliu se označuje za učedníka, kterého Ježíš miloval. Ano, svatý Jan zakusil Ježíšovu lásku sám na sobě, a tím zakusil i lásku nebeského Otce:

"Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás."

Svatý Jan zakusil Ježíšovu lásku a uvěřil v ní. Poznal také, že Bůh miluje člověka jako první:

"V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás."

V Janově evangeliu dále čteme:

"Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás..."

Bůh miluje každého člověka, a to bez podmínek. Boží lásku si nemůže nikdo zasloužit, vydobýt svými skutky. Boží lásce se lze jen otevřít a přijmout ji. Bůh nás miluje od věčnosti. Dříve než jsme se narodili, dříve než existoval vesmír, byli jsme už v Božím úradku, byli jsme již chtění a milovaní. Abychom o Boží lásce nepochybovali, byli jsme vykoupeni smrtí Ježíše Krista, vtěleného Syna Božího:

"Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život."

Pochybovat o tom, že nás Bůh miluje, by bylo dokonce hříchem.

Zkusme se občas ztišit a přemýšlet o Boží lásce k nám. Zkusme i my prožívat to, co prožíval apoštol Jan:

"Jsem učedník, kterého Ježíš miluje."

Jsem Bohem chtěný, a tedy i milovaný, Bůh mě chce mít jednou u sebe v nebi.

Odpovědí na Boží lásku k nám je rovněž láska. Máme zůstat v Ježíšově lásce, tedy zachovávat jeho přikázání. A které? Dnes jsme to slyšeli jasně:

"To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás."

Svou lásku k Ježíši máme dosvědčit láskou k bližním. Máme své bližní milovat Ježíšovou láskou. Na to jsme dostali dary Ducha Svatého, zvláště Božskou ctnost lásky. Jsme tedy uschopněni své bližní milovat Ježíšovou láskou. Aby se to stalo skutečností, musíme chtít milovat, protože láska není v pocitech, ale ve vůli.

Každý člověk, zvláště křesťan, je povolán k lásce. Je povolán k tomu, aby se otevíral nezasloužené a bezpodmínečné lásce Boží, a aby také sám chtěl milovat své bližní Ježíšovou láskou. I naše láska k lidem by měla být bezpodmínečná a všeobecná.

Sami vnímáme, jak jsme v této lásce ubozí. Láska je ctnost, která má stále růst. Pokud se snažíme, rosteme v lásce. I přes naše mnohé pády.

Zkusme se ztišit před Bohem a uvědomit si, že jsme učedníci, které Ježíš miluje, a kteří mají milovat své bližní láskou, kterou denně zakouší.