Náš vnitřní boj

02.06.2024 18:22

Slavnost Seslání Ducha Svatého, cyklus B

 

V dnešní době jsme svědky nepokojů a válek ve světě. Válčí se na Ukrajině, v Gaze a v dalších částech světa. Proti sobě bojují lidé s odlišnými politickými názory a pohledy na vývoj společnosti. Tyto politické rozbroje ve středu vyvrcholily atentátem na slovenského premiéra. To vše na nás působí, to vše nás zneklidňuje.

Přes tyto války kolem nás, bychom neměli zapomínat na boj v nás, boj, který probíhá v naší duši. O tomto boji píše svatý Pavel v listě Galaťanům:

"Tělo totiž touží proti duchu, a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odportakže neděláte, co byste chtěli."

Dokonce můžeme říci, že zdrojem nepokoje ve světě je tento vnitřní boj v člověku.

Tím tělem nerozumíme jen tělesnost, tedy tělesnou žádostivost. Tělem rozumíme vše, co se v nás staví proti Bohu, tedy naši pýchu, svévolnost, náš život bez Boha, kdy si žijeme podle sebe. Svatý Pavel pak v listě píše, k jakým skutkům vede tělo: smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, závist, opilství a další. Tyto skutky těla nám uzavírají cestu do Božího království.

Skutky těla se stavíme na stranu Božího nepřítele.

Jako křesťané bychom si měli tento vniřní boj uvědomovat a především se do něho vědomě zapojit. Křesťan se má nechávat vést Duchem Svatým, žít podle ducha. Má žít v milosti posvěcující, využívat pomoci milosti pomáhající a všech duchovních prostředků (modlitba, sebezápor, skutky milosrdenství, svátosti). Pak může zakusit také z ovoce Ducha Svatého, o kterých píše svatý Pavel:

"Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost."

Boj proti tělu, tedy proti všemu, co se v nás staví Bohu na odpor, nemůžeme vést jen ze svých lidských sil. K tomuto boji potřebujeme posilu z nebe a především dobrou vůli. Proto prosíme o sílu Ducha Svatého, s jehož pomocí můžeme ničit záludnosti těla. Jak píše svatý Pavel, máme ukřižovat svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. Máme žít v Duchu Svatém, nechávat se jím vést. Opět nás vyzývá svatý Pavel:

"Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla."

"Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme."

Tak tedy boje nejsou jen kolem nás, ale ten pro nás rozhodující se odehrává v naší duši. S pomocí Ducha Svatého stůjme na Boží straně a bojujme proti všemu, co nás od Boha a věčné spásy odvádí.

Nemůžeme ovlivnit, aby přestaly války ve světě, nemůžeme ovlivnit, aby lidé žijící podle těla neubližovali druhým lidem. Co můžeme ovlivnit, je ten boj v naší duši.

S pomocí Boží, s pomocí darů Ducha Svatého, můžeme nad tělem vítězit. A tím také šířit pokoj a dobro kolem nás.

"Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme."