Archiv článků

Úcta k rodičům

14.01.2020 20:21
Svátek Svaté Rodiny, cyklus A   Rodina je základem společnosti i Církve. To není fráze, ale hluboká skutečnost. To věděli již Židé, kteří zachovávali 4. přikázání Desatera (Ex 20,12): "Cti otce svého i matkou svou, abys dlouho žil na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh." Dnešní úryvek...

Nepochybuj o Boží lásce

05.01.2020 18:18
Slavnost Narození Páně 2019   Spolu s Pannou Marií, se svatým Josefem, s anděly a pastýři se radujeme z narození našeho Spasitele. Bůh se pro nás stal člověkem. Člověk se může v Ježíši Kristu setkat s Bohem tváří tvář. Vtělení Božího Syna je vyjádřením Boží lásky k člověku. Věčnému Božímu Synu...

Láska do krajnosti

02.01.2020 19:19
Půlnoční 2019   Dnešní noc je nocí velké radosti. Svatý Pavel píše ve svém listě Titovi: „Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem.“ Prorok Izaiáš předpovídá osm století před narozením Krista narození dítěte, které je označeno božskými tituly: „Hle, dítě se nám narodilo, syn...

Bůh se postará o ty, kdo plní jeho vůli

27.12.2019 18:51
4. neděle adventní, cyklus A   Dnešní první čtení nás přenáší do roku 735 př. Kr., kdy izraelský a aramejský král vytáhli do války proti judskému králi Achazovi. Prorok Izaiáš ohlašuje Achazovi záchranu od Hospodina. Achaz si má vyžádat znamení, které by potvrdilo Hospodinovo slovo. Achaz je...

Trpělivostí zachráníte duši

25.12.2019 17:00
3. neděle adventní, cyklus A   Dnes budeme mluvit o trpělivosti. Budeme vycházet z listu Jakubova. Obsah dnešní promluvy máme v tomto verši (5,7): „Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán.“ Trpělivost je ovoce Ducha Svatého, jak je vyjmenovává apoštol Pavel (Gal 5,...

Odejít na poušť

22.12.2019 18:23
2. neděle adventní, cyklus A   Jan Křtitel se připravoval na své poslání předchůdce Ježíše Krista na poušti. Poušť je ve Starém zákoně místo setkání s Bohem. Po své přípravě Jan na poušti káže: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Obrácení (metanoia) je výzvou ke „změně...

Doba adventní je Božím darem

15.12.2019 18:45
1. neděle adventní, cyklus A   Dnes začínáme v naší Církvi prožívat dobu adventní, dobu přípravy na oslavu narození Ježíše Krista. Příchod Božího Syna na svět je velkou událostí v dějinách spásy, na kterou je třeba se připravit. V evangeliu první neděle adventní se klade důraz na druhý příchod...

Kající lotr - vzor věřících

08.12.2019 18:31
Slavnost Krista Krále, cyklus C   Dnešní slavnost nám připomíná, že Kristus je Králem nebe i země. Svatý Pavel v listě Kolosanům vyznává, že Ježíš je Hlavou všeho stvoření i Hlavou nového stvoření, tedy těch, kteří byli znovuzrození vírou a svatým křtem. První čtení a evangelium nám umožňují...

Práce je pro člověka, a ne člověk pro práci

01.12.2019 18:56
33. neděle v mezidobí, cyklus C   Dnes jsme ve druhém čtení slyšeli slova svatého apoštola Pavla (2 Sol 3,10): „Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ Tématem kázání bude sociální učení Církve o lidské práci. Katechismus uvádí, že hospodářská činnost nemá sloužit jen ke zvyšování zisku nebo moci, ale...

Mučedníci pro víru

22.11.2019 14:36
32. neděle v mezidobí, cyklus C   V prvním čtení jsme slyšeli úryvek z druhé knihy Makabejské o mučednické smrti sedmi bratří. V roce 175 př. Kr. se v Sýrii ujal vlády Antioch IV. Epifanes. Tento král dobyl také Egypt. Po upevnění moci se rozhodl sjednotit celé své království. Všechny národy v...
Záznamy: 11 - 20 ze 421
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>