Vítejte na mém webu

Jmenuji se Jiří Urbánek. Jsem farářem v Mikulovicích u Jeseníku. Na tomto webu Vám chci nabídnout nedělní kázání, komentáře a důležité dokumenty. K prohlédnutí jsou i fotografie ze života farnosti a z cest.

Karel Gott zpívá ruské písně - viz Ruská kultura.

 

 

Papež František (Apoštolská exhortace Christus vivit 34, 98, 112, 154):

"Mládí nespočívá ve věku, ale ve stavu srdce."

"Klerikalismus je ustavičným pokušením těch kněží, kteří si vykládají přijatou službu jako uplatňování moci, a ne jako nesobecky a obětavě nabízenou službu."

"Bůh tě miluje. Nikdy o tom nepochybuj, ať se ti v životě děje cokoli. Ať se necházíš v jakýchkoli životních okolnostech, jsi nekonečně milován."

"Přátelství s Ježíšem je nerozlučitelné. On nás nikdy neopustí, i když se nám zdá, že mlčí."

 

Doporučuji stránky Duchovní boj od P. Antonína Příkaského, OCarm:

www.duchovniboj.cz/

 

Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus A

 

Dnešní svátek zavedl v roce 1925 papež Pius XI., aby zdůraznil, že Ježíš Kristus je vládce celého světa a všech lidí. Všechna vláda je od Boha. Každý vládce je odpovědný Bohu, a bude jednou Bohu za své vládnutí skládat účty .

Žádná lidská moc nemá právo rozhodovat o záležitostech, které přísluší Bohu. To se týká zvláště etiky a lidské důstojnosti.

Aby se zdůraznila Ježíšova moc nad celým světem, papež Pius XI. spojil s tímto svátkem zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Na konci mše svaté odevzdáme celé lidstvo i naší farnost do milosrdného Ježíšova Srdce.

Ježíš Kristus má kralovat v našich srdcích, rodinách, farnostech, v naší zemi. Aby tomu tak bylo, je třeba podřídit se jeho vládě, tzn. uskutečňovat Boží vůli v našich životech.

V dnešním evangeliu jsme slyšeli Ježíšův požadavek lásky k potřebným lidem. Podle naší lásky k potřebným budeme souzeni na konci našeho života. Proto je dnešní podobenství pro nás velmi důležité. V něm poznáváme, co od nás Ježíš očekává.

Láska k bližnímu není pouze humanismem, který stojí jen na lidské přirozenosti.

I mnoho nevěřících v Boha koná dobré skutky ve prospěch bližních.

V křesťanství má mít láska k bližnímu nadpřirozený základ. Láskou k potřebným následujeme Ježíše Krista, našeho Pána a Krále. Láskou k bližnímu se stáváme Kristu podobnými. Od Boha máme Božskou ctnost lásky, kterou milujeme Boha i své bližní. Bůh nám dává sílu, abychom milovali každého člověka, pokud však chceme.

A co je také důležité – máme v potřebných vidět Krista:

"Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali."

"Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali."

Následujme svého Krále v jeho lásce k lidem. Snažme se v potřebných vidět samotného Krista, abychom s Ním mohli jednou kralovat v nebi. Jak napsal svatý Pavel (2 Tim 2,11-12):

"Tohle je jisté: Když jsme s ním (Kristem) umřeli, budeme s ním (také) žít. Když vytrváme, budeme s ním i kralovat."