Vítejte na mém webu

Jmenuji se Jiří Urbánek. Jsem farářem v Mikulovicích u Jeseníku. Na tomto webu Vám chci nabídnout nedělní kázání, komentáře a důležité dokumenty. K prohlédnutí jsou i fotografie ze života farnosti a z cest.

Karel Gott zpívá ruské písně - viz Ruská kultura.

 

 

Papež František (Apoštolská exhortace Christus vivit 34, 98, 112, 154):

"Mládí nespočívá ve věku, ale ve stavu srdce."

"Klerikalismus je ustavičným pokušením těch kněží, kteří si vykládají přijatou službu jako uplatňování moci, a ne jako nesobecky a obětavě nabízenou službu."

"Bůh tě miluje. Nikdy o tom nepochybuj, ať se ti v životě děje cokoli. Ať se necházíš v jakýchkoli životních okolnostech, jsi nekonečně milován."

"Přátelství s Ježíšem je nerozlučitelné. On nás nikdy neopustí, i když se nám zdá, že mlčí."

 

 

Slavnost Zjevení Páně 2020

 

V prvním čtení z knihy proroka Izaiáše slyšíme o protikladu světla a tmy. Izrael, který uctívá jediného a pravého Boha, žije ve světle. Pohanské národy, které Hospodina neznají, žijí v temnotě:

Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou! Hle, tma zahalí zemi a temnota národy, nad tebou však zazáří Hospodin...“

V evangeliu jsme slyšeli o mudrcích z východu. Jako pohané žili v temnotě. Ale jednoho dne uviděli na obloze zvláštní hvězdu, která ohlašovala narození židovského krále, jenž přinese dobrodiní celému světu. Šli za světlem hvězdy, až došli ke světlu světa, Ježíši Kristu. Jejich temnota se mění v jas. Jejich srdce je zaplaveno Božím světlem a velkou radostí.

Tito pohané, kteří nepatřili k vyvolenému židovskému národu, padají na kolena před narozeným židovským králem a uctívají ho svými dary. Jsou ozářeni jasem Mesiáše. Opouštějí temnoty a vchází do Božího světla.

V evangelijních textech nemáme žádné zprávy o klanění farizeů a saduceů, elity židovského národa. Tito nepřijali narozeného Ježíše jako Mesiáše, i když znali předpovědi proroků. Zůstali ve tmě, neboť nepřijali světlo světa. Považovali se za zbožné, ale jejich srdce bylo plné temnoty.

I my, křesťané, se můžeme chovat jako farizeové a saduceové. Známe jedno přísloví:

Pod svícnem je největší tma.“

I křesťan nemusí být ve světle Kristově, ale může být v pološeru pod svícnem. Ani světlo, ani tma. Půl napůl. Ano i ne. Polovičaté křesťanství. Sloužit Bohu i světu.

Apoštol Jan ve svém listě píše (1 Jan 1,5):

Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není.“

Ježíš je světlo, a tma v něm vůbec není. Kdo se klaní Ježíši Kristu, kdo ho přijímá za svého Pána, přijímá světlo a odmítá tmu. Nemůže žít v pološeru pod svícnem.

Problém není to, že občas všichni zhřešíme. Problémem je to, že jsme se pro světlo plně nerozhodli. Nerozhodli jsme se plně patřit Ježíši Kristu. Líbí se nám více pod svícnem, než být na svícnu s plamenem světla.

Mudrci žili v temnotě, ale šli hledat světlo. Až ho našli, odevzdali mu nejen své dary, ale i své životy. Farizeové a saduceové nehledali světlo. Jim stačilo žít v pološeru pod svícnem. Žili u světla, ale nežili ve světle.

Následujme mudrce, abychom se i my zaradovali nevýslovnou radostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění arcibiskupa olomouckého věřícím:

 

Drazí bratři a sestry,

k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne, či prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.

Například: Zakladatel komunity Královny míru v Medžugorji františkán Tomislav Vlašič, který později odešel do Itálie, kde vystoupil z řádu a byl převeden do laického stavu, založil spolu s jednou členkou tohoto společenství Stefanií Caterinou 20. května 2018 novou církev s názvem „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“. Toto učení je blud a rafinované zlo, jež nepochází od Boha. Bylo tam tolik dobrého, tolik modliteb a vše vypadalo svatě a nevinně. Nebylo lehké se tohoto učení vzdát. Poznala jsem, že je založeno na výjimečnosti, důležitosti, mimořádnosti, falešné mystice, vědění a poznávání Boha neobyčejným způsobem a to vede k pýše, vyznala jedna bývalá členka, která děkuje Bohu za milost a sílu se z tohoto učení vymanit. Toto společenství má i své neplatně svěcené kněze, kteří neplatně slouží mši svatou a působí také u nás.

Totéž platí o Byzantském katolickém patriarchátu, který vznikl 5. dubna 2011. Biskupové patriarchátu jsou bývalí katoličtí kněží, kteří byli exkomunkovaní z Katolické církve. Jejich biskupské svěcení zpochybnila Kongregace pro nauku víry a oni sami zatím nepředložili hodnověrné doklady o svém svěcení. Prvním patriarchou se stal Eliáš Antonín Dohnal pocházející z Arcidiecéze olomoucké, který byl za nedovolené biskupské svěcení a za schizma exkomunikován z Katolické církve. Sídlo patriarchátu je na Ukrajině, ale nedaleko Olomouce mají svůj klášter, v němž podle oznámení na jejich webových stránkách na své synodě dne 14. října 2019 prohlásili papeže Františka za heretika a zvolili nového papeže.

Problematické je také Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Papež František sice 4. dubna 2017 umožnil katolickým biskupům udělovat licence pro věřící, kteří se účastní pastoračních aktivit bratrstva, ale Bratrstvo je v České republice od prosince 2017 samostatnou registrovanou církví na Ministerstvu kultury a zatím nenavázalo žádné vztahy s Českou biskupskou konferencí. Proto zatím u nás biskupové žádné licence nemohou udělovat. Něco jiného je Kněžské bratrstvo sv. Petra, které také slaví mši svatou takzvaně postaru a v latině, ale je v jednotě s vedením katolické církve a proto se katolíci mohou účastnit i jejich bohoslužeb.

Nikoho nesoudím, ale považuji za svou povinnost věřící diecéze upozornit na situace, kdy ztrácejí jednotu s církví a tím také možnost hodně přijímat svátosti. Modlím se za obrácení a kající návrat do církve těch, kteří zbloudili, a o modlitbu na tento úmysl prosím také vás všechny.

 

arcibiskup Jan

 

Zdroj: https://www.ado.cz/

Pozice Kněžského bratrstva svatého Pia X. vzhledem k  naší církvi:

www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27911

Doporučuji stránky Duchovní boj od P. Antonína Příkaského, OCarm:

www.duchovniboj.cz/