Vítejte na mém webu

Jmenuji se Jiří Urbánek. Jsem farářem v Mikulovicích u Jeseníku. Na tomto webu Vám chci nabídnout nedělní kázání, komentáře a důležité dokumenty. K prohlédnutí jsou i fotografie ze života farnosti a z cest.

Karel Gott zpívá ruské písně - viz Ruská kultura.

 

Karmelitka svatá Alžběta od Nejsvětější Trojice:

 

"Můj Bože, upokoj mou duši, udělej si z ní své nebe, svůj milovaný příbytek a místo svého odpočinku.   Ať Tě tam nikdy nenechávám samotného."

 
 

Papež František (Apoštolská exhortace Christus vivit 34, 98, 112, 154):

"Mládí nespočívá ve věku, ale ve stavu srdce."

"Klerikalismus je ustavičným pokušením těch kněží, kteří si vykládají přijatou službu jako uplatňování moci, a ne jako nesobecky a obětavě nabízenou službu."

"Bůh tě miluje. Nikdy o tom nepochybuj, ať se ti v životě děje cokoli. Ať se necházíš v jakýchkoli životních okolnostech, jsi nekonečně milován."

"Přátelství s Ježíšem je nerozlučitelné. On nás nikdy neopustí, i když se nám zdá, že mlčí."

 

Doporučuji stránky Duchovní boj od P. Antonína Příkaského, OCarm:

www.duchovniboj.cz/

 

 

Svátek Křtu Páně 2022

 

Doba vánoční končí připomínkou Ježíšova křtu v řece Jordánu. Evangelista Lukáš začíná svou zprávu o této události slovy:

"Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem."

Izraelský lid byl plný očekávání, že se Jan Křtitel prohlásí za Mesiáše. Ale Jan věděl, že je jen předchůdcem Mesiáše. Proto ukazuje, že po něm přijde někdo mocnější, skutečný Mesiáš a Vykupitel. Tomuto Mesiáši není Jan hoden vykonat ani otrockou službu rozvázání řemínků. Ježíš bude křtít Duchem Svatým a ohněm, bude soudcem světa.

Janův křest byl vnějším znamením ochoty konat pokání za hříchy jako příprava na vstup do Božího království. Ježíšův křest udílí milost Ducha Svatého, působí odpuštění hříchů a uděluje milost posvěcující, bez které nemůžeme dosáhnout spásy.

Pán Ježíš přijímá Janův křest. Je bez hříchů a svatý, ale přesto vstupuje jako ostatní hříšní lidé do Jordánu. Tím ukazuje na své poslání Vykupitele. Ježíš je Beránek Boží, který snímá hříchy světa.

Ježíš se po křtu modlí. Slyšíme o Božím zjevení pomocí třech symbolických obrazů: otevírá se nebe, na Ježíše sestupuje Duch Svatý v podobě holubice a z nebe se ozývá hlas nebeského Otce:

"Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení."

Nebeský Otec zjevuje svou lásku k vtělenému Synu a potvrzuje jeho vykupitelské poslání. Ježíš má naplnit Izaiášovo proroctví (Iz 42,6-7):

"Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě (prostředníkem) smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách."

Dnes máme děkovat za svátost křtu. V této svátosti, ve které nám Bůh skrze viditelné znamení uděluje neviditelnou Boží milost, dostáváme mnoho darů: Božské ctnosti víru, naději a lásku, nadpřirozené mravní ctnosti a dary Ducha Svatého. Dále jsou nám odpuštěny všechny hříchy a tresty za ně. Po křtu jsme tedy svatými do doby, než zhřešíme.

Největším darem křtu je milost posvěcující, která nám dává účast na Božím životě. Skrze milost posvěcující v naší duši přebývá Bůh, celá Boží Trojice. Skrze ní se stáváme Božím příbytkem a nositeli Boha, živými svatostánky.

Hříchem Boží příbytek znesvěcujeme. Těžkým hříchem Boha ze své duše vyháníme.

Jak bychom si měli vážit milosti posvěcující. Jak bychom ji měli chránit, více než svůj život. Milost posvěcující je v nás semenem, z kterého má jednou vyrůst strom nebeské blaženosti. Skrze milost posvěcující můžeme prožívat předchuť nebe, které nosíme ve své duši.

Karmelitka svatá Alžběta od Nejsvětější Trojice se modlila:

"Můj Bože, upokoj mou duši, udělej si z ní své nebe, svůj milovaný příbytek a místo svého odpočinku. Ať Tě tam nikdy nenechávám samotného."

Než, dá-li Pán, dojdeme do nebe, prožívejme nebe ve své duši.