Vítejte na mém webu

Jmenuji se Jiří Urbánek. Jsem farářem v Mikulovicích u Jeseníku. Na tomto webu Vám chci nabídnout nedělní kázání, komentáře a důležité dokumenty. K prohlédnutí jsou i fotografie ze života farnosti a z cest.

 

Dr. Emil Hácha - náš nejlepší prezident; věřící katolík, který pro svou vlast vše obětoval:

 

 www.ceska-justice.cz/2018/12/soudce-prezident-hacha-vypeti-profese-si-kompenzoval-umenim-humorem/

skompasem.cz/emil-hacha/

 

Istanbulská smlouva - genderová ideologie v obalu boje proti násilí na ženách

 

Českobudějovický biskup Mons. V. Kročil k pastýřskému listu Mons. Tomáše Holuba:

www.bcb.cz/krestanska-antropologie-a-genderova-teorie/

 

P. Marián Kuffa o Istanbulské smlouvě:
 
 
Text istanbulské smlouvy:
 
 
 
Modleme se, aby Istanbulská smlouva nebyla u nás ratifikována.

 

Kázání Mons. Petra Piťhy - 28.9.2018:

www.youtube.com/watch?v=vBiyz38PSdQ

Gender - feministická neziskovka Česká ženská lobby Mons. P. Piťhu za jeho kázání žalovala.

 

DŮSLEDKY SCHVÁLENÍ MANŽELSTVÍ "PRO VŠECHNY" VE SVĚTĚ:

www.youtube.com/watch?v=ObB5hREvvpo&t=8s

 

Petice na podporu manželství:

podporamanzelstvi.cz/wordpress/

 

Doporučuji stránky Duchovní boj od P. Antonína Příkaského, OCarm:

www.duchovniboj.cz/

 

Slavnost Zjevení Páně 2019

 

Je velkým darem, že se můžeme i v novém roce těšit z narození Ježíše Krista. Dnes slavíme slavnost Zjevení Páně. Připomínáme si zjevení narozeného Ježíše zástupcům pohanských národů.

Už jsem slyšeli, jak se narozenému židovskému králi přišli poklonit pastýři. Těm Ježíšovo narození zvěstovali andělé. Dnešní slavnost připomíná klanění pohanských mudrců, které k Ježíšovi přivedla hvězda. Ježíš je Spasitel nejen židů, ale i pohanů. To je radost dnešní slavnosti.

Už prorok Izaiáš v prvním čtení prorokuje, že ke „zbytku Izraele“, který uctívá Hospodina, se připojí pohanské národy, které „přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu chválu.“

Svatý Pavel v listě Efesanům píše:

V dřívějších pokoleních to lidé nevěděli, ale nyní to bylo odhaleno (z osvícení) Ducha jeho svatým apoštolům a kazatelům mluvícím pod vlivem vnuknutí: že totiž také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, (když uvěří kázání) evangelia.“

V evangeliu se mudrci klanějí narozenému Ježíšovi a svými dary vyznávají, že je král, Bůh a člověk.

Ježíš je světlo světa. Svět se po pádu prvních lidí do hříchu ocitl v temnotě. Ježíš svým narozením a smrtí na kříži tyto temnoty prozářil. Mudrci šli za světlem hvězdy a Ježíše našli.

Jen ten, kdo chce opustit temnoty, a vyjde za světlem, může Ježíše najít. Jít za světlem znamená námahu, předpokládá ochotu opustit temnoty. Kdo hledá Ježíše, kdo jde za jeho světlem, musí být ochoten opustit dřívější způsob života, opustit temnoty hříchu.

Světlo se s temnotou nemůže nikdy spojit. Buď se člověk otevře světlu, a tím se zbavuje své temnoty, nebo se světlu uzavírá a zůstává v temnotě.

Jděme za Ježíšovým světlem, poklekněme před Ježíšem, přinesme mu vzácný dar. Ne zlato, ale své srdce. Prosme narozeného Spasitele, aby svým světlem prozářil naši temnotu, aby očistil naše srdce a naplnil je svým světlem.

Ježíš nepřišel na svět kvůli sobě, ale kvůli nám. Mudrci to pochopili, proto ho hledali. Protože ho hledali, nakonec ho našli. Snažme se je ve svém životě napodobit.