Zůstávat na kmeni a nést ovoce

13.05.2018 20:48

5. neděle velikonoční, cyklus B

 

Minulou neděli se nám Ježíš představil jako dobrý pastýř. Tuto neděli o sobě říká:

Já jsem pravý vinný kmen.“

Vírou a křtem jsme byli jako ratolest naroubováni na Krista a začala v nás proudit životodárná míza Ducha Svatého. Bůh od nás očekává ovoce.

Vinař odřezává suché a neplodné ratolesti. Suchá ratolest je obrazem křesťana, který žije v těžkém hříchu. Nemůže v něm být a působit Duch Svatý. Jeho dobré skutky nejsou záslužné pro nebe, protože není s Kristem spojen milostí posvěcující.

Neplodná ratolest je obrazem křesťana, který žije v milosti posvěcující, je napojen na mízu Ducha Svatého, ale nepřináší žádné ovoce. Neplodná ratolest není suchá, ale je jalová. Suchá i neplodná ratolest nakonec končí v ohni. V tom lepším případě v očistcovém.

Máme být plodnou ratolestí, která přináší dobré ovoce. Podmínkou je, že zůstaneme na kmeni, zůstaneme spojeni s Ježíšem:

Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstane-li ve mně.“

Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.“

Zůstávat na kmeni znamená žít v trvalém a niterném společenství s Ježíšem. Základem tohoto společenství je milost posvěcující a božské ctnosti víry, naděje a lásky. Jen pokud žijeme v trvalém a niterném společenství s Ježíšem, můžeme přinášet ovoce, které od nás Bůh očekává, za které můžeme v nebi čekat odměnu.

Přinášet dobré ovoce neznamená hromadit dobré skutky, které si sami vymyslíme. Nemáme „páchat“ dobro, ale konat dobro. Máme konat dobré skutky, které chce Bůh.

Svatý Pavel o tom píše (Ef 2,10):

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“

Měli bychom prosit o dar rozlišování, abychom dokázali rozlišit Boži vůli od naší svévole. Konat dobré skutky které nám Bůh připravil, to je ovoce, z kterého má Bůh radost.

Zůstávání v Ježíši a v jeho slově nás nejen uschopňuje ke konání dobrých skutků, které od nás Bůh očekává, ale je také spojené s velkým zaslíbením:

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to.“

Pokud zůstaneme v trvalém a niterném společenství s Ježíšem, bude nám splněna každá prosba. To je velké zaslíbení. Budeme-li spojeni s Ježíšem, budeme prosit o dobra, která skutečně potřebujeme, zvláště ke spáse své duše.

Zůstáváním v Ježíši, vinném kmeni, a přinášením očekávaného ovoce, budeme oslavovat nebeského Otce. Náš život bude mít stejný cíl jako Ježíšův život: oslavu Otce.

Snažme se tedy zůstávat v Ježíši, snažme se žít v trvalém a niterném společenství s Ním, snažme se být stále otevřeni životodárné míze Ducha Svatého. Jen tak budeme nebeskému Otci přinášet očekávané ovoce, a tím Ho oslavovat.