Za všechny a za mnohé

01.05.2015 20:54

3. neděle velikonoční, cyklus B

  Nadále slavíme velikonoční tajemství: Ježíš zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění. Abychom přijali ovoce Kristova kříže, musíme v Krista uvěřit  a přijmout svátost křtu.
  Víra v Ježíše Krista je Božím darem a svobodným rozhodnutím naší vůle. Víra je úzce spojena s pokáním. Pokání je změna smýšlení člověka, která se navenek projeví změnou života. Můžeme říci, že lze na člověku poznat, že uvěřil tím, že vidíme jeho radikální proměnu. Opuští starý způsob života v hříchu, začíná žít novým životem podle Boží vůle, kterou poznává ve svědomí nebo z Božích přikázání.
  Také apoštol Petr vyzývá lid k pokání:
  "Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny."
  Vzkříšený Ježíš říká svým učedníkům:
  "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy."
  Církev má tedy hlásat Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Má vyzývat k pokání, ke změně smýšlení a života. Člověk, který v Krista uvěří, poznává, uznává a vyznává svou hříšnost. Nechce už žít životem v hříchu, ale rozhoduje se žít podle Boží vůle.
  Má každý člověk možnost uvěřit a konat pokání?
  Na to odpovídá druhé čtení:
  "On (Ježíš) je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za (hříchy) celého světa."
  Ježíš na kříži zemřel za hříchy celého světa. Každý člověk je povolán ke spáse, každý může uvěřit a konat pokání. Bůh si přeje, aby každý člověk dosáhl nebe.
  V tomto smyslu Ježíš na kříži prolil svou Krev za všechny. Boží milosrdenství nikoho předem ze spásy nevylučuje. Každý člověk může dojít spásy, pokud uvěří a koná pokání.
  Avšak je zde lidská svoboda. Člověk může nabídku spásy odmítnout, může odmítnout očistu své duše Kristovu Krví. V tomto smyslu můžeme říci, že Kristova Krev byla prolita za mnohé, tedy za ty, kteří Kristovu nabídku spásy přijali.
  Zatímco slova "za všechny" zdůrazňují Boží milosrdenství a touhu spasit každého člověka,  slova "za mnohé" zdůrazňují Boží spravedlnost a svobodu člověka nabídku spásy přimout nebo odmítnout.
  Důležité je, že Bůh touží po spáse každého člověka. Proto máme bližním hlásat Krista ukřižovaného a vzkříšeného, aby ti, kteří Krista neznají, byli seznámeni s jeho nabídkou spásy, s možností konat pokání za své hříchy a povstat k novému životu.
  I když spásu přijmou jen mnozí, všichni by měli slyšet evangelium. Mají právo ho slyšet. Zkusme popřemýšlet, jak bychom mohli svým bližním hlásat Krista.