Vylévejme před Kristem srdce, aby je mohl naplnit

22.05.2017 15:05

    3. neděle velikonoční - cyklus A

  Dnešní evangelium se stále odehrává v den zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ženy, které šly pomazat mrtvé tělo Ježíšovo, našly jen prázdný hrob. Měly vidění andělů, kteří jim oznámili, že Ježíš žije. Ale učedníci jejich slovům nevěří. Dva z nich odcházejí z Jeruzaléma do Emauz.
  Jejich srdce je plné smutku, zklamání a hořkosti. Očekávali, že Ježíš obnoví izraelské království, ale on byl zabit. I když konal tak veliké zázraky, nedokázal zvítězit nad nepřáteli. Ježíš je zklamal, proto odcházejí z Jeruzaléma. Vrací se           k tomu, co pro Ježíše opustili. Na cestě se k nim přidává samotný Pán, ale oni ho nejsou schopni poznat. Ptá se jich,      o čem rozmlouvají, co se stalo v Jeruzalémě. Ježíš samozřejmě ví, co se stalo. Ale chce nechat učedníky vypovídat. Mají před ním vylít svá srdce. Vylít smutek, hořkost a zklamání. Jen když vyprázdní srdce od této špíny, může je Ježíš naplnit svým uzdravujícím slovem.
  I my máme před Ježíšem vylévat svá srdce. Když prožíváme radost a vděčnost, třeba jako Panna Maria v Magnificat, ale také když prožíváme smutek a hořkost, když si myslíme, že nás Bůh v něčem zklamal. Jen když odstraníme ze srdcí tu duchovní špínu, jsme schopni setkání se vzkříšeným Pánem v modlitbě a v Božím slově. Jsou-li naše srdce plná hořkosti, smutku a výčitek, nemůže je Ježíš naplnit uzdravujícím slovem. Až vyprázdníme svá srdce, může i ono zahořet.
  Učedníci Pána Ježíše poznali až u stolu. Ježíš vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. Nebyla to obyčejná večeře. První křesťané nazývali "lámáním chleba" mši svatou. Při tomto lámání chleba učednící konečně poznali vzkříšeného Pána. Ano, mše svatá je i dnes místem, kde se můžeme setkat se vzkříšeným Ježíšem: u stolu Božího slova a u stolu Eucharistie. Pokud jsme dnes nepřišli na nedělní mši svatou jen z povinnosti, pokud jsme stačili ze svého srdce odstranit vše, co není Boží, máme i my možnost setkat se dnes se vzkříšeným Pánem. I nám má hořet srdce, když slyšíme Boží slovo a přijímáme Krista ve svatém přijímání.
  Kněz při mši svaté zastupuje Krista. Propůjčuje mu svá ústa při hlásání Božího slova a při proměňování chleba a vína     v Kristovo Tělo a Krev.
  Jako emauzští učedníci se můžeme i my setkat se vzkříšeným Ježíšem při každé mši svaté - v Božím slově a ve svátosti Eucharistie. Přijímáme stejného Krista, který se zjevil učedníkům. Prosme Pána, abychom vždy před ním dokázali vylévat svá srdce, aby je mohl skrze své Slovo a své Tělo naplnit ohněm své Lásky.