V každém z nás je kus pokrytce

08.09.2015 21:04

22. neděle v mezidobí, cyklus B

  Farizeové a zákoníci jsou pohoršeni nad tím, že se někteří z Ježíšových učedníků nedrží podání předků:
  "Proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?"
  Pán Ježíš farizeům a zákoníkům strhává masku. Nazývá je pokrytci.
  Slovo pokrytec pochází z řeckého hypokrites, které můžeme přeložit jako "herec".
 Herec si hraje na něco, co není. Zatímco skuteční herci vědí, že nejsou postavy, které hrají, herci v přeneseném smyslu si o sobě myslí, že jsou tím, na co si hrají.
  To byl problém farizejů a zákoníků. Ti byli přesvědčeni o tom, že jsou ve víře dokonalí. Aby co nejlépe zachovali Zákon, tedy naplnili Boží vůli, sepsali, co může člověk dělat, aby žil v souladu s Božími přikázáními, a co dělat nesmí. Do všech podrobností popsali, jak má žít zbožný Žid.
  Avšak lpění na vnějších věcech je vedlo k zanedbávání vlastního nitra. Hodně dbali na vnějšek, málo na své srdce. Vnější projevy zbožnosti neodpovídaly stavu jejich srdce. Tím byli pokrytci - herci. Jejich vnější projevy zbožnosti byly jakoby maskou, která zakrývala jejich nedobré srdce. Mnozí si své "herectví" ani neuvědomovali. Proto jim Pán Ježíš pomohl strhnout masku, aby viděli své ubohé nitro:
  "Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje."
  "Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje."
  Farizeové by se neměli tolik zabývat vnějším dodržováním přikázání, ale měli by se podívat na své srdce, odkud vycházejí špatné věci a člověka poskvrňují.
  Pak Ježíš cituje proroka Izaiáše:
  "Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě."
  Bůh nechce naše formální modlitby a dobré skutky. Chce celé naše srdce.
  Až Bohu odevzdáme svá srdce, až necháme Boha svá srdce uzdravit a očistit, budou také naše vnější projevy zbožnosti upřímné.
  V každém z nás je kus pokrytce - herce. I my často uctíváme Boha rty, ale naše srdce je od Něho daleko.
  Na počátku preface kněz Boží lid vyzývá:
  "Vzhůru srdce!"
  A lid odpovídá:
  "Máme je u Pána!"
   Je tomu skutečně tak? Je naše srdce u Pána nebo je daleko od Něho?
   Patří naše srdce Pánu? Odevzdáváme svá srdce Pánu nebo spíše hříchu?
  I nám dnes Ježíš strhává masku. Ne proto, aby nás zahanbil, ale proto, abychom se viděli v pravém, tedy v Božím světle. Možná, že to bude pohled bolestný, ale může být uzdravující.
  Jen pokud objevíme nemoc, můžeme prosit lékaře o lék k uzdravení. Jen když budeme před Bohem upřímní, může nás přetvářet k Boží podobě.
  Ať jsou pro naše srdce vzorem Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Mariino.