Utíkejme se k Božímu milosrdenství

12.05.2017 21:22

2. neděle velikonoční, cyklus A

  Dnes slavíme neděli Božího milosrdenství, kterou ustanovil 30. dubna 2000 sv. Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské. Sestra Faustyna měla zjevení Pána Ježíše, ve kterém dostala příkaz, aby ve světě šířila úctu k Božímu milosrdenství. Známý je obraz Pána Ježíše, který byl nakreslen podle zjevení této polské řeholnice.
  Sestra Faustyna ve svém deníku o dnešní neděli zachytila Ježíšova slova:
  "V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jako šarlat."
  Přípravou na dnešní neděli je novéna k Božímu milosrdenství s modlitbou tzv. korunky. Pán Ježíš nám skrze tuto novénu slibuje:
  "V této novéně udělím duším veškeré milosti."
  Na četných místech Písma svatého čteme o Božím milosrdenství. Bůh se slitovával nad izraelským národem, který byl Bohu často nevěrný. O Božím milosrdenství čteme zejména v evangeliích, především v evangeliu podle Lukáše. Zde máme známá podobenství o ztracené ovci a marnotratném synu.
  Pán Ježíš je vtělené Milosrdenství. Mnoho hříšníků Ježíšovu lásku a slitovnost zakusilo. Měli pak sílu a důvod ke změně života. Také my ve svém životě zakoušíme Boží milosrdenství, zejména ve svátosti smíření.
  Svátost smíření ustanovil Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání, když řekl učedníkům:
  "Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."
  Buďme vděčni za svátost smíření, veliký dar Božího milosrdenství. Představme si, že bychom se dopustili těžkého hříchu a svátost smíření by neexistovala. Co bychom dělali, když víme, že těžkým hříchem ztrácíme nebe!
  Žalovat na sebe ve zpovědnici není jistě příjemné. Ale je to potřebné. Jednak se cvičíme v pokoře, jednak si příště dáváme větší pozor, abychom do hříchu neupadli. Svátost smíření je darem Božího milosrdenství. Měli bychom častěji přijímat tuto svátost, nečekat na Velikonoce. I když nemám těžký hřích, potřebuji duši pravidelně očišťovat od hříchů lehkých a chyb.
  Do nebe mohou jen svatí. Svátost smíření nás na nebe připravuje. Co je vyznáno a litováno ve svátosti smíření, to nám nebude na věčnosti připomínáno.
  Důvěřujme v Boží milosrdenství! Modleme se korunku, abychom využívali milosti, které můžeme skrze tuto modlitbu získat. Neostýchejme se vyznávat své hříchy ve svátosti Božího milosrdenství. Bůh nás čeká a chce nám odpustit.
  Ježíši, důvěřuji Ti.