Trpělivostí zachráníte duši

25.12.2019 17:00

3. neděle adventní, cyklus A

 

Dnes budeme mluvit o trpělivosti. Budeme vycházet z listu Jakubova.

Obsah dnešní promluvy máme v tomto verši (5,7):

Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán.“

Trpělivost je ovoce Ducha Svatého, jak je vyjmenovává apoštol Pavel (Gal 5, 22):

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, TRPĚLIVOST, ….“

Trpělivost patří do milosrdných skutků duchovních. Máme „křivdy trpělivě snášet“.

  1. Boží trpělivost

Bůh je k nám nesmírně trpělivý (Ž 103,10):

Nejedná s námi podle našich hříchů a podle našich vin nám neodplácí.“

Jakou trpělivost měl Ježíš se svými učedníky, kteří pořád nechápali jeho poslání. A jak je trpělivý ke každému z nás. Odpouští nám naše hříchy, když konáme pokání. Boží trpělivost k lidem je nesmírná.

  1. Moje trpělivost

a, trpělivost v utrpení a zkouškách

Bůh dopouští na člověka utrpení (trest, zkouška víry, očista duše). Dokážeme přijmout toto utrpení z Božích rukou, nebo se mu vzpíráme a reptáme? Toto utrpení máme přijmout, trpělivé snášet a Bohu obětovat. Je zajímavé, že slova trpělivost a trpět mají společný kořen. Být trpělivý v utrpení – to je cesta křesťana.

b, trpělivost ke svým hříchům a slabostem

Každý z nás má slabosti, špatné sklony, hříchy, do kterých stále upadá. Je třeba s pokorou přijmout svou hříšnost a slabost, je třeba spoléhat na Boží milost, s kterou dokážeme s hříchem skoncovat. V boji s hříchy vedeme válku. V každé válce jsou bitvy vítězné (odoláme pokušení) i prohrané (zhřešíme). Máme se snažit, aby se množily bitvy vítězné a ubývalo porážek, abychom ve válce se zlem nakonec zvítězili.

c, trpělivost v každodenních povinnostech

Máme mnoho povinností. Naložíme si toho hodně, pak nestíháme a vyčítáme Bohu, že nám nepomohl. Bůh po nás nechce nemožné, kéž bychom to po sobě nechtěli my sami. Máme žít v přítomnosti, soustředit se na práci, kterou nyní děláme. Nemáme řešit to, co ještě musíme dnes stihnout.

  1. Trpělivost k druhým lidem

Jsem-li křesťan, následovník Ježíše Krista, musím být jako On trpělivý k lidem.

V listě Jakubově jsme slyšeli tato slova (5,9):

Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni.“

Jako je Pán Ježíš trpělivý k našim hříchům a trpělivě je nám odpouští, tak také my se máme chovat podobně. Nerozšiřovat poklesky druhých a odpouštět.

Na závěr promluvy o trpělivosti připojím slova sv. Terezie z Avily z Básní:

Ať tě nic nezneklidňuje, ať ti nic nenahání strach.

Všechno pomíjí. Bůh se nemění.

Trpělivostí se dosáhne všeho. Kdo má Boha,

tomu nic nechybí. Bůh sám stačí.“