Trojí advent

19.12.2017 07:51

2. neděle adventní, cyklus B

 

V prvním čtení a evangeliu jsme slyšeli o přípravě cesty. Babylóňané připravovali a zdobili cesty, kde mělo procházet procesí jejich bohů nebo vítězné vojsko. Prorok Izaiáš vybízí, aby byla připravena cesta Bohu:

Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu!

Evangelista Marek také cituje proroka Izaiáše:

Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu.“

Jan Křtitel je ten, který má připravit cestu Ježíši – Králi a Mesiáši. Hlásá křest pokání a na znamení kajícnosti křtí v Jordánu ty, kteří k němu přišli a chtěli konat pokání. Jan Křtitel měl připravit židovský národ na příchod Mesiáše.

Všechno v životě důležité vyžaduje přípravu. Student se připravuje na zkoušku. Když je v rodině svatba, dělá se velká příprava. Sportovec musí trénovat, aby dosáhl úspěchu, stejně hudebník nebo zpěvák musí hodně cvičit, aby byl posluchači dobře přijat. I v Církvi máme přípravy, zejména dobu postní a adventní. Doba adventní má pro nás být dobou přípravy na příchod Spasitele. I to slovo „advent“ znamená          v překladu příchod. V adventu se připravujeme na trojí příchod Spasitele.

Ten první se odehrál v minulosti. Druhá Božská Osoba – Syn, se skrze Pannu Marii stala člověkem. Ježíš, pravý Bůh i pravý člověk, přišel, aby nás zachránil z moci hříchů a věčné smrti. To je první příchod. Ten si připomínáme o Vánocích.

Druhý příchod Ježíše teprve očekáváme v budoucnosti. Bude to na konci světa, kdy Ježíš přijde se svatými a anděly k soudu. I na tento příchod se máme v adventu a vlastně celý život připravovat. Ježíš k nám přijde ještě jednou, aby odměnil spravedlivé a potrestal hříšníky, aby definitivně zničil zlo a dovršil příchod Božího království.

Třetí příchod, na který se máme v adventu připravit, je příchod do našich životů, do našich srdcí. Aby Ježíš o Vánocích novým způsobem přebýval v našem srdci.

Nepromarněme advent sháněním dárků, přehnaným úklidem, pečením cukroví. To není podstata Vánoc. Ježíš chce o Vánocích přijít do našeho srdce. Chce, abychom jeho přítomnost v nás celý život prožívali. Otevřme své srdce Ježíši touhou, očisťme je pokáním a upřímnou svátostí smíření, zahřejme je láskou, aby mohl Ježíš v našem srdci skutečně přebývat. Ať se naše srdce nestane zájezdním útulkem, ve kterém nebude pro Ježíše místo. Jak napsal Origenes:

Co ti prospívá, jestli Kristus kdysi přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše?“