Táto náš, jenž si na nebesích

21.06.2020 18:27

Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus A

 

Dnes se scházíme k oslavě tajemství Nejsvětější Trojice. Věříme v jednoho Boha ve třech Osobách, věříme v Otce, Syna i Ducha Svatého.

Minulou neděli jsme oslavili seslání Ducha Svatého, o vtěleném Božím Synu mluvíme celý liturgický rok, ale o nebeském Otci mluvíme málo. Nebeský Otec vlastně nemá ani svůj zvláštní svátek. Dnes budu proto mluvit o Něm.

V úvodu dnešního evangelia nám znějí slova o lásce nebeského Otce k lidem:

"Ježíš řekl Nikodémovi:´Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.´"

Nebeský Otec hříšným lidem dává to nejcennější co má, svého jednorozeného Syna. Skrze Něho nás chce vysvobodit z hříchu a věčné smrti. Kdo v Ježíše Krista uvěří, má život věčný. Nebeský Otec nám skrze svého Syna otevírá přístup do nebe.

Nebeský Otec se o nás stará, bez jeho vědomí nám z hlavy nespadne jediný vlas.

Pán Ježíš má k Otci hluboký a důvěrný vztah, neboť je s Ním jedné podstaty. Ale i nás vyzývá, abychom měli k Otci podobný vztah. Dovoluje nám oslovovat nebeského Otce "Abba", tedy "tati, tatínku". Při modlitbě Otče náš, bychom mohli za Otče dosadit "táto".

Tak důvěrný vztah můžeme mít k Bohu. Nebeskému Otci můžeme bezmezně důvěřovat, neboť to s námi myslí dobře. Má nás rád jako své děti. Křtem nás přijal za vlastní. Doprovází nás na naší životní cestě a chce nás jednou mít u sebe v nebi.

Před nebeským Otcem se nemusíme třást strachy, nemusíme ho udobřovat obětmi, škemrat o jeho lásku. Máme jen jeho lásku s vděčností přijmout. Radovat se z toho, že jsme milované Boží děti. Boží láska si neklade podmínky. Nemusíme být dokonalí, aby nás Bůh měl rád. Otcova láska k nám nás naopak pobízí k tomu, abychom o dokonalost usilovali, abychom svým životem dělali Bohu radost.

Zlý chce náš vztah k nebeskému Otci narušit. Svádí nás ke hříchu. Když zhřešíme, namlouvá nám, že je vše ztraceno, že nás Bůh už nemá rád. To je velká lež.

Kdyby Otec neměl rád člověka, který upadl do hříchu, nikdy by na svět neposlal svého Syna, Spasitele světa. Nikdy nepochybujme o lásce nebeského Otce, o lásce Boží. Vzpomeňme na krásnou větu z apoštolské exhortace Christus vivit našeho papeže Františka:

"Bůh tě miluje. Nikdy o tom nepochybuj, ať se ti v životě děje cokoli."

Mějme tedy rádi našeho nebeského Tátu, který nás tolik miluje.