Svatba v Káni Galilejské

12.02.2013 12:36

2. neděle v mezidobí, cyklus C

 

Dnešní evangelium nám líčí první Ježíšův zázrak, který učinil na svatbě v Káni Galilejské. Proměnil více než 500 litrů vody ve víno.

To nás může udivit. Očekávali bychom, že první Ježíšův zázrak se uskuteční na jiném místě, třeba v chrámu. Očekávali bychom, že bude vznešenější než proměna vody ve víno, aby svatebčané měli co pít.

Tímto prvním zázrakem Pán Ježíš ukazuje svůj vztah ke světu i hloubku svého lidství. Pán Ježíš viděl krásu a dobro stvoření, radoval se z květin, ptačího zpěvu, východu slunce. Pro svá kázání si vybíral krásná místa.

Nebyl odtažitý od světa ani od lidí. Znal práce rolníků, vinařů, obchodníků a řemeslníků, znal starosti vdov, chudých lidí, povinnosti soudce a krále. Pozoroval děti při hře na ulicích, vyznal se v politické situaci za krále Heroda a Pontia Piláta. A tyto skutečnosti z přírody i ze života lidí používal ve svých podobenstvích.

Hloubku svého lidství ukazoval ve svém vztahu k lidem, zvláště dětem, trpícím a opuštěným. I tím, že se nechal hostit. Přijal také pozvání na svatbu v Káni, kde poprvé zjevil svou Božskou moc před zraky P. Marie a svých učedníků.

Na svatbě v Káni Galilejské nám Pán Ježíš ukazuje správný poměr křesťana ke světu. Máme používat světské věci, pokud slouží našemu věčnému cíli. Máme umět se jich zříci, pokud nám brání při plnění Boží vůle. Tedy být na světu vnitřně nezávislí.

Pán Ježíš přijal pozvání na veselku. Zázrak proměny vody ve víno využil ke zjevení své slávy. Výsledkem bylo, že jeho učedníci v něho uvěřili. Použil věci světa k věčnému cíli.

Účast Pána Ježíše na svatbě nám také ukazuje, jak si Boží Syn cení manželství. Svou přítomností v Káně manželský svazek posvěcuje. Dává Církvi svátost manželství, která je zdrojem velkých milostí pro oba manžele. Pán Ježíš chce být uprostřed každého manželství, chce být jeho základem, na kterém má manželství stát. A je to Ježíš, který pomáhá řešit manželské problémy, nedorozumění, hádky, nevěru i materiální nedostatek (viz málo vína na svatbě).

Manželský svazek je třeba postavit na Ježíši Kristu. Pak překoná všechny bouře a krize.

Další postavou evangelia je Panna Maria. Můžeme obdivovat její láskyplnou pozornost. Nejen si všímá nedostatku vína, ale také něco podniká. Chce zabránit hrozící ostudě. Sama nemůže problém vyřešit, proto se obrací na svého Syna. Říká mu:

Už nemají víno.“

Pán Ježíš jakoby její prosbu zpočátku odmítal, ale nakonec zázrak vykoná.

Tady vidíme budoucí úlohu Panny Marie Přímluvkyně. Panna Maria vidí naše problémy. Nejen vidí, ale také se za nás u svého Syna přimlouvá. Proto bychom měli své modlitby zakončit prosbou o přímluvu Panny Marie:

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko!“

Pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší!“

Aby však byly naše modlitby vyslyšeny, musíme Pána Ježíše poslouchat:

Udělejte všechno, co vám řekne.“

Měli bychom ve svém životě dělat vše, co nám Pán Ježíš říká.

Pak se mohou i v našich životech dít velké věci.

Jako křesťané máme mít správný vztah ke světu. Používat věcí tohoto světa, pokud slouží věčnému cíli. Umět se jich zříci, pokud nám brání při plnění Boží vůle.

Svůj život a manželství máme stavět na Kristu.

Ve svých potřebách máme vzývat Pannu Marii, neboť je naší Přímluvkyní u Boha.

Máme si vzít příklad z jejího života – dělat všechno, co nám Pán Ježíš řekne.