Správně vidíme jen srdcem

26.02.2013 12:54

2. neděle postní, cyklus C

 

Tři Ježíšovi učedníci vidí svého Pána jiným způsobem, v jiném světle. Ježíšovo tělo je prozářeno Boží slávou. Pán Ježíš chce tímto způsobem povzbudit víru apoštolů, než bude trpět a zemře na kříži.

Pravoslavní křesťané znázorňují Proměnění Páně na ikonách. Ikony nejsou jen obrazy, ale jsou vlastně i knihy. Pomocí barev a symbolů popisují určité pravdy.

Středem ikony Proměnění Páně je oslavený Ježíš, který září Božskou slávou. Vše kolem něho je zobrazeno malé – učedníci, stromy a skály. Slunce je znázorněno jako tmavý kotouč. Učedníci vidí jen zářícího Ježíše, vše ostatní se jeví malé a bezvýznamné. Učedníci vidí to podstatné.

V Exupéryho knize Malý princ najdeme rozhovor lišky s princem. Liška princi svěřuje tajemství:

Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

Pán Ježíš dává učedníkům milost, aby očima viděli to důležité a podstatné – Boha a jeho slávu.

Ano, to důležité a podstatné vidíme jen očima srdce, duchovním zrakem. Duchovní svět, působení Boha v našem životě, zásahy Boží v lidských dějinách, můžeme vidět jen očima srdce.

Avšak náš duchovní zrak je nemocný. Jsme slepí nebo krátkozrací. Jsme zaslepeni hmotou. Stvoření, které nás má vést k oslavě Boha, nás spíše od Boha odvádí.

Nevidíme ve svém životě Boží přítomnost, nevnímáme Boží prozřetelnost, jak nás Bůh vede. Nevnímáme a nechápeme Boží plány s naším životem.

Měli bychom se otevřít Božím plánům. Zvláště mladí by měli hledat své poslání v životě. Neměli bychom již předem odmítat to, co od nás Bůh očekává.

Také bychom měli očistit oči svého srdce, abychom viděli to důležité a podstatné, abychom vnímali Boží vůli. Pokáním, ztišením (Bůh mluví v tichu), modlitbou, pravidelnou četbou Písma svatého a přijímáním svátostí, můžeme stále více vidět Boha ve svém životě. Můžeme vidět Boží plány, jaké s námi Bůh má.

Prosme Pána, aby nám pomáhal očistit náš duchovní zrak, abychom viděli to důležité a podstatné. Abychom pochopili plán, jaký má Bůh s naším životem. Abychom také dokázali naplnit vůli nebeského Otce, který říká každému z nás o svém Synu (Lk 9,35):

To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“