Slavnost Panny Marie, Matky Boží 2013

08.02.2013 07:42

Je krásné, že začínáme nový rok slavností Panny Marie, která je v řádu milosti i naší matkou. Dítě se cítí nejbezpečněji v náručí své matky. I my chceme dnes odevzdat své životy, své rodiny i celou naši farnost do rukou Panny Marie. A skrze ruce Panny Marie se odevzdat do rukou Božích.

Dnes chceme rozjímat o Mariině panenství.

Svatý Augustin pravdivě napsal o Panně Marii, že zůstala „pannou, když počala svého Syna, pannou, když ho porodila, pannou, když ho nosila v lůně, pannou, když ho živila mateřským mlékem, pannou navždy“.

Panenské početí Ježíše Krista, tzn. že Ježíš byl počat v lůně Panny Marie pouze mocí Ducha Svatého, patří mezi pravdy naší víry. Toto panenské početí Spasitele světa přesahuje lidské chápání a je zázrakem. Je naplněním slov proroka Izaiáše (Iz 7,14):

Hle, panna počne a porodí syna.“

Církev vyznává Mariino panenství také při porodu Ježíše Krista i po porodu. Liturgie Matku Boží nazývá „Aeiparthenos“, vždy Pannu.

V Bibli čteme o bratřích a sestrách Pána Ježíše. Nejde o další děti Panny Marie, ale o Ježíšovy nejbližší příbuzné. Jde o obvyklý způsob biblického vyjadřování.

Mariino ustavičné panenství ukazuje na důležité skutečnosti:

1. Ježíšovým Otcem je pouze Bůh. Pán Ježíš je skrze božskou přirozenost Syn nebeského Otce, skrze lidskou přirozenost je Syn Panny Marie.

2. Ježíš je „nový Adam“, kterým začíná nové stvoření. Viz 1 Kor 15,47:

První člověk byl utvořen ze země, druhý člověk je z nebe.“

3. Panenské početí Ježíše Krista zahajuje nové zrození adoptivních Božích dětí z Ducha Svatého, Jde rovněž o panenské zrození, které dává účast na Božském životě. Toto zrození nepochází „z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha“ (Jan 1,13).

4. Mariino panenství je znamením její víry, kterou neoslabila žádná pochybnost. Svatý Augustin o tom napsal:

Maria je blaženější tím, že přijala víru v Krista, než tím, že ho tělesně počala.“

5. Maria, která je zároveň panna i matka, je obrazem Církve, která „ kázáním a křtem rodí k novému a nesmrtelnému životu děti počaté z Ducha Svatého a zrozené z Boha. A je také panna, protože neporušeně a čistě zachovává věrnost slíbenou Snoubenci“ (2. vatikánský koncil, LG 64).

Panna Maria je duchovní matkou všech věřících v Krista, neboť „při jejich zrození a vychovávání ona spolupracuje svou mateřskou láskou“ (2. vatikánský koncil, LG 63).

Svěřme tedy s důvěrou své životy, celý nastávající rok, do rukou Panny Marie, Matky Boží a ustavičné Panny. Prosme ji, aby nám vyprosila čistou víru a správné poznání. Prosme o vyprošení daru rozlišování duchů, který v dnešní době zmatků tolik potřebujeme.