Proč hledáte živého mezi mrtvými?

06.04.2013 18:53

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 2013

 

Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen.“

To je radostné poselství dnešní slavnosti, které oznámili andělé ženám. Podle svých slov Pán Ježíš zemřel, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých.

Co prožil Pán Ježíš, to jsme duchovně prožili při svém křtu. Proto budeme dnes obnovovat svůj křestní slib. Proto dnes Církev křtí dospělé katechumeny. Křest úzce souvisí s velikonočním tajemstvím.

Křest nazýváme znovuzrozením. Aby se mohl člověk znovu narodit, musí nejprve zemřít. To krásně vystihl svatý Basil Veliký:

Znovuzrození, jak už samo slovo naznačuje, je začátkem nového života. Proto než tento nový život začneš, musíš skoncovat s předešlým. Je to něco podobného jako u závodníků: když doběhnou na konec závodní dráhy, otáčejí se zpátky a mezi oběma opačnými pohyby mají jakési zastavení a oddech; také při změně života se ukazuje nutnost, aby mezi dřívější a nový život vstoupila smrt; ta totiž ukončuje to, co bylo, a otvírá budoucnost.“

Ve křtu umírá starý člověk propadlý hříchu a rodí se nový člověk, který je naplněný Boží milostí. Křest je znovuzrození v ohni lásky Ducha Svatého. Tento oheň Ducha Svatého spaluje vše špatné a v duši pokřtěného zapaluje oheň milosti. Křest je zásadní proměnou člověka, vstupem z přirozena do nadpřizena, vnořením do moře lásky Nejsvětější Trojice.

Přijetím svátosti křtu jsme od Boha přijali nesmírný dar, z kterého máme žít celý život. Křest nám umožňuje žít ve společenství Nejsvětější Trojice. Skrze milost již zde na zemi, plně na věčnosti. Křest nám otevírá brány nebe.

Jak bychom měli být vděční za dar svatého křtu, jak bychom si měli vážit toho, co jsme ve křtu přijali.

Jak bychom měli být vděční Ježíši Kristu, že za naše hříchy zemřel na kříži, že nám dává účast na ovoci svého kříže.

Proto se snažme při obnově svého křtu upřímně se zříci zlého a vyznat víru v Nejsvětější Trojici. Vyznejme, že chceme Bohu patřit navěky. Vyznejme, že nechceme, aby nás něco odloučilo od Boží lásky, která pro nás šla až na kříž.