Příklad Svaté Rodiny

11.01.2019 13:28

Svátek Svaté Rodiny, cyklus C

 

V neděli po slavnosti Narození Páně slavíme svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Panny Marie a svatého Josefa. Víme, že rodina je základem společnosti i Církve. V jakém stavu je rodina, v takovém stavu je společnost i Církev. Svatá Rodina je pro křesťanské rodiny nedosažitelným vzorem, ke kterému se mají co nejvíce přiblížit.

Dnešní evangelium začíná krásnou větou:

Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky.“

Židovští muži byli povinni třikrát do roka putovat do Jeruzaléma, kde stál centrální chrám. Bylo to na velikonoční svátky, letnice a na svátky stánků. Ženy putovat nemusely, zbožné ženy chodívaly alespoň na velikonoce. Dosažením dvanácti let se žid stal „synem zákona“, tj. byl zákonem vázán, tedy i povinen putovat do Jeruzaléma.

Svatá Rodina do Jeruzaléma neputovala z povinnosti, ani z tradice. Svatá Rodina Boha milovala, z lásky k Bohu konala tuto náročnou pouť. Josef s Pannou Marií vychovávali Ježíše praktickým příkladem a živým svědectvím své víry.

Oba křesťanští rodiče by měli být podle vzoru Josefa a Panny Marie prvními a hlavními vychovateli ve víře svých dětí, zvláště svým osobním příkladem a svědectvím. Je krásné, že i dnes existují rodiny, které každou neděli putují do kostela, které si najdou čas i na společnou modlitbu.

Ježíš po ukončení svátků v Jeruzalémě zůstal bez vědomí rodičů. Nešlo o neposlušnost, ale o podřízení se vůli nebeského Otce. Proto Josefovi a Marii odpovídá:

Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“

Ježíš se zjevuje jako Boží Syn, který se stará o záležitosti svého nebeského Otce. Ukazuje Panně Marii i svatému Josefovi, že je vázán poslušností nejprve vůči Bohu, nikoli vůči lidským rodičům. Ježíš patří na prvním místě Bohu.

V prvním čtení Anna odevzdává svého syna Samuela, kterého si vymodlila, ke službě Bohu, neboť tak se Hospodinu zavázala. Panna Maria také musí svého Syna odevzdat nebeskému Otci, jehož vůli přišel na svět vykonat.

Křesťanští rodiče si mají uvědomit, že jejich děti jsou Božím darem a patří na prvním místě Bohu. Dítě je Boží dar, který Bůh rodičům svěřil na určitý čas.

Křesťanští rodiče si musí uvědomit, že jejich děti jsou vázány nejprve poslušností Bohu a pak rodičům. Zvláště v otázce povolání, kdy mladí lidé cítí Boží volání k zasvěcenému životu.

V závěru evangelia čteme:

Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je.“

Dítě Ježíš, i když je Bohočlověk, poslouchá své rodiče. To je příklad pro děti křesťanských rodin. Děti jsou ke svým rodičům vázané úctou a láskou po celý život, poslušností do své plnoletosti. Tak to chce Bůh.

Svatá Rodina je příkladem pro křesťanské rodiče i děti. Josef a Panna Maria jsou pro rodiče vzorem ve výchově, zvláště osobním příkladem a respektováním Boží vůle s dětmi. Dítě Ježíš je vzorem pro děti. I když byl Bohem, poslouchal své rodiče.