On mě miloval a za mě se obětoval.

30.03.2015 14:16

4. neděle postní, cyklus B

  Minulou neděli jsme si řekli, že Kristův kříž je znamením Boží moci, moudrosti a zejména Boží lásky k člověku. A dnešní čtení přímo jásají nad láskou nebeského Otce:
  "Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem."
  "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

  Ježíš se přirovnává k bronzovému hadu, kterého Mojžíš vyvýšil na poušti. Izraelité na poušti reptali. Přišel trest - jedovatí hadi, uštknutí kterých způsobilo smrt. Izraelité litují svého provinění, Mojžíš na příkaz Hospodina dělá bronzového hada a připevňuje ho na kůl:
  "Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu."
  Bronzový had uchránil člověka před tělesnou smrtí. Kdo s vírou pohlédne na Krista na kříži a lituje svých provinění, je uchráněn před věčnou smrtí (zavržením). Ježíš je zachráncem člověka před věčnou smrtí.
  Se svatým Pavlem můžeme říci (Gal 2,20):
  "On mě miloval a za mě se obětoval".
  Ježíš přišel, "aby byl svět skrze něho spasen".  Nabízí tuto spásu, záchranu z moci Zlého a z věčné smrti, každému člověku. Člověk se musí rozhodnout, zdali příjme tuto nabídku spásy. Tím rozhodnutím je VÍRA, která je doprovázena obrácením, tj. změnou života. Kdo v Ježíše uvěří, kdo chce s ním navázat jedinečný vztah, musí ze života odstranit vše, co se Bohu nelíbí. Náš jedinečný vztah k Bohu narušuje právě hřích. Proto musí být víra v Ježíše doprovázena změnou života, obrácením. Nejen tím počátečním, obrácení je celoživotní proces, který končí až smrtí člověka.
  Kdo takto věří v Ježíše a žije s ním v jedinečném vztahu,  nemusí se bát Božího soudu, neboť "kdo v něho věří, není souzen".
  Člověk, který odmítá spásu (uvěřit), zůstává dobrovolně v temnotě hříchu a věčné smrti. Odmítá Ježíšovu ruku, která ho chce zachránit.
  Dnes máme žasnout nad láskou nebeského Otce, který nám dává svého Syna. Máme žasnout nad láskou Ježíše Krista, který za každého z nás zemřel na kříži. Máme žasnout nad tím, že nás Bůh pro naše hříchy a zrady neodepsal, ale dal nám nabídku záchrany v Kristově kříži.
  Snažme se bojovat s svými hříchy a špatnými sklony. Snažme se neustále růst v jedinečném a nenahraditelném vztahu k Bohu. Vše na světě musíme zanechat, jen tato láska k Bohu, která živí i naši lásku k lidem, půjde s námi na věčnost.
  Modleme se také za ty, kteří ještě nepoznali Boží lásku, aby je ukřižovaný a vzkříšený Ježíš uchvátil,  aby také oni přešli ze smrti do života.