Naše místo je za Ježíšem

01.10.2015 20:19

24. neděle v mezidobí, cyklus B

  U Césareje Filipovy klade Pán Ježíš svým učedníkům dvě otázky:
  "Za koho mě lidé pokládají?"
  "A za koho mě pokládáte vy?"
  Na druhou otázku odpovídá jen Petr:
  "Ty jsi Mesiáš!"
  Pak je Petr nemile překvapen. Pán Ježíš mluví o sobě, že bude mnoho trpět, bude zavržen od duchovních autorit židovského národa, bude zabit a po třech dnech vstane z mrtvých.
  Petr a všichni židé měli o Mesiáši jinou představu. Neočekávali od Mesiáše vykoupení z hříchů ani věčnou spásu. Očekávali od Mesiáše spíše pozemskou spásu - záchranu od nepřátel.
  Petr vyznal, že Ježíš je Mesiáš, měl o něm svou představu. A Ježíš hned začal mluvit o svém utrpení a smrti. Takový Mesiáš nebyl očekáván. Proto si Petr bere Ježíše stranou a mezi čtyřma očima "začal mu to rozmlouvat".
  Reakce Pána Ježíše je velmi tvrdá. Petr Ježíše káral mezi čtyřma očima, Ježíš se obrací ke všem učedníkům a říká:
  "Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské."
  Přesnější překlad je ještě silnější:
  "Z cesty, satane, jdi za mne; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka."
  Petr vlastně po Ježíšovi žádal to, co po něm žádal i satan na poušti - aby sešel z Boží cesty, aby nenaplnil své mesiášské poslání. Proto tak tvrdá slova. 
  Petr při svém povolání za učedníka slyšel:
   "Pojď za mnou!"
   Být Ježíšovým učedníkem znamená jít za Ježíšem, v jeho stopách, žít podle jeho vůle. Petr svými slovy se postavil Ježíši do cesty, nešel za Ním, ale před Ním, snažil se Ježíše přimět, aby plnil jeho vůli. Tím zradil své učednictví. Svými slovy už nebyl učedníkem, ale pánem. Ježíš ho důrazně posílá na místo učedníka:
  "Jdi za mne!"  
  Nechováme se často jako Petr? Nestavíme se často před Ježíše a nenutíme Ho, aby šel po našich lidských cestách? Nenutíme Ježíše, aby přijal naše nápady a výmysly?
  Stavět se před Ježíše znamená, že už nechci být Jeho učedníkem, ale Jeho pánem. Je to od nás velká pýcha a duchovní slepota, je to velká urážka Spasitele. Je to jako bychom se v Otčenáši modlili k Bohu:
  "Buď vůle má, jako v nebi tak i na zemi."
  I my bychom měli od Ježíše slyšet:
  "Z cesty, satane, jdi za mne!"
  Následování Ježíše vyžaduje velkou pokoru a odevzdanost. Příkladem je Panna Maria, nejdokonalejší učednice svého Syna. Maria touží po jediném -  každou minutu svého života naplnit vůli Boží. A tím byla svatá.
   Ať je nám klopýtnutí Petrovo důvodem k zamýšlení, zdali se nechováme jako on. Zdali nepotřebujeme i my, aby nás Ježíš vrátil tam, kde patříme. Být Ježíšovým učedníkem znamená jít za ním. Je to cesta naprosté odevzdanosti Bohu a jeho vůli. Je to jediná cesta ke svatosti, tedy do nebe.