Na čí straně chci stát?

15.01.2017 16:52


Půlnoční  2016

  Scházíme se v tuto noc, abychom společně oslavili narození Spasitele světa. Bůh se  v Ježíši Kristu pro nás stal člověkem, aby nás vysvobodil z temnoty hříchu a smrti.
  Protiklad světla a tmy zaznívá i v dnešních liturgických čtení. Nejprve jsme slyšeli v prvním čtení proroka Izaiáše:
  "Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vchází světlo."
  I v evangeliu vnímáme protiklad světla a tmy. Pastýři nocují pod širým nebem, tu je  noc ozářena světlem:
  "Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň."
  Nebeský svět ozářil temnotu tohoto světa. Samotný Ježíš se nazval světlem světa. Zítra uslyšíme v Janově prologu:
  "Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo na svět."
  Dnes, kdy prožíváme migrační krizi, se stále více mluví o křesťanských kořenech Evropy. Mnozí však ani pořádně neví, o jaké kořeny vlastně jde. Pramenem křesťanství i křesťanských kořenů je Ježíš Kristus, jehož narození si dnes připomínáme.
  Kdo se hlásí ke křesťanským kořenům západní civilizace, hlásí se ke Kristu. Pokud Krista odmítá, odmítá i křesťanské kořeny. Kristus je pramenem i středem všeho.
  V dnešním světě probíhá mnoho konfliktů. Nejde jen o války mezi státy, občanské války často zvenčí vyvolávané a podporované. Jde také o války v mezilidských vztazích. Všechny boje v dnešním světě jsou především bojem duchovním. Bojem mezi světlem a tmou, bojem mezi Ježíšem Kristem a mocnostmi temna.
 Jak předpověděl Simeon Panně Marii, Ježíš je znamení, kterému se bude odporovat.
  Všechny války, revoluce, nepokoje, násílí a teror jsou projevem tohoto odporu vůči Ježíši Kristu. Jde o boj duchovní, do kterého se zapojují i andělé. Na straně světla dobří andělé, na straně temnoty padlí andělé. Mocnosti temnoty bojují proti Kristu. Ten však na Golgotě již nad zlem zvítězil. Ježíš je již vítěz. Až přijde podruhé na svět, veškeré zlo s jeho původci bude odstraněno.
  To je křesťanská naděje. Temnota se může šířit, ale nezvítězí. Bůh je mocnější než jakékoli zlo.
  Narození Ježíše Krista, vítěze nad temnotami světa, šířitele Božího světla, je výzvou k rozhodnutí. Na které straně chci stát?
  Pokud chci stát na straně Ježíše, musím v něho uvěřit a přijmout jeho učení. Pak skutečně objevím i ty křesťanské kořeny, na kterých evropská civilizace stojí.
  Duchovní boj, který ve světě probíhá, je také bojem o spásu lidské duše. Jde nám o nebe, věčný život s Bohem, dobrými anděly a lidmi, kteří již nebe dosáhli.
  Ježíš Kristus vybízí každého z nás k rozhodnutí těmito slovy (J 6,47):
  "Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný."
  Ježíš se narodil proto, aby nám otevřel cestu do nebe. Každému z nás. Je třeba se rozhodnout pro světlo a odmítnout temnotu.