Na Boží volání třeba říci "ano"

01.07.2020 13:59

11. neděle v mezidobí, cyklus A

Koncem června prožívá naše církev velkou radost. Po několikaleté přípravě přijímají z rukou biskupa mladí muži jáhenské a kněžské svěcení. Na Boží pole jsou posíláni noví dělníci.

V evangeliu je Pánu Ježíši líto zástupu, který je vysílen a skleslý jako ovce bez pastýře. Matouš zde zdůrazňuje spíše duchovní než tělesný nedostatek. Izrael měl sice pastýře, ale ti nebyli podle Božského Srdce.

Ježíš svým hlásáním Božího slova a svými znameními ukázal izraelskému lidu cestu do Božího království, cestu k věčnému životu. Vidí potřebu dalších hlasatelů radostné zvěsti a říká učedníkům:

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“

Mnoho obilí čeká na žence, aby bylo shromážděno ve stodole. Práce na poli je náročná, vyžaduje sebezápor, je málo finančně oceněna.

Na Božím poli je mnoho práce a dělníků málo. Práce hlasatelů Ježíše Krista je náročná a svět ji málo oceňuje. Avšak Ježíš dává svým dělníkům velký slib (Mt 19,29):

Každý, kdo pro mé jméno opustil ... stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě ."

Jak se může stát člověk Božím dělníkem?

1. MUSÍ BÝT POVOLÁN

Ke kněžství a k řeholnímu životu volá křesťana Bůh.

Pán Ježíš si vybral 12 apoštolů. Bůh sám si z církve vybírá k práci na Božím poli, koho chce. Bůh vidí do srdce člověka a sám ho volá.

2. ČLOVĚK MUSÍ NA BOŽÍ VOLÁNÍ ODPOVĚDĚT "ANO"

Bůh člověka volá, ale nenutí. Volaný se musí sám rozhodnout a za svým rozhodnutím jít.

3. BŮH DÁVÁ POVOLANÉMU VŠECHNY POTŘEBNÉ DARY KE SLUŽBĚ

Dělníci na Božím poli nepracují jen ze svých sil. Pracují s pomocí Ducha Svatého. A pokud pracují úspěšně, je to hlavně dílo Boží, dílo Ducha Svatého .

4. BŮH DĚLNÍKY POSÍLÁ, KAM CHCE

I Pán Ježíš posílá dvanáct apoštolů ke "ztraceným ovcím z domu izraelského", aby je přivedli zpět k Bohu. Svatí Pavel a Barnabáš byli Bohem posláni k pohanům. Biskup posílá své kněze do farností, kde je třeba. Řeholní představení posílají řeholníky a řeholnice do různých klášterů, často daleko od domova. Jako poslechli apoštolové Ježíše, tak kněží, řeholníci i laici poslouchají své představené a jdou hlásat Krista tam, kde jsou posláni.

Božích dělníků je stále málo, proto nás Ježíš vyzývá:

"Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň."

Prosme i my, aby i z naší farnosti, z našeho děkanátu, z naších křesťanských rodin, si Bůh povolal své dělníky. Prosme Pána, aby děti byly vychovávány ve víře, k oběti a k úctě ke kněžskému a řeholnímu stavu.

Rodiče, nebojte se nabídnout Bohu své děti k duchovnímu stavu. Bude-li to vůle Boží, Pán si je, až se naplní čas, povolá. Je velkou milostí a požehnáním pro celou rodinu, mít ze svého středu kněze, řeholníka nebo řeholnici.