Křesťanství je náboženství lásky

24.05.2017 10:24

4. neděle velikonoční, cyklus A

  Jeden znamenitý kněz a řeholník, otec Bernard, řekl o věřících v tradičně katolických farnostech tato slova:
 "Oni mají víru v Boha, ale nemají lásku k Bohu."
  Víra se může zúžit jen na povinnost, kterou konáme z ohledu na ostatní lidi, nebo i ze strachu z Boha, který by mě potrestal, kdybych nechodil do kostela a nemodlil se.
  Křesťanství není náboženstvím strachu, ale náboženstvím lásky.
  Křesťan, který zakusil Boží lásku, touží s Bohem rozmlouvat v modlitbě, touží se s ním setkávat ve mši svaté, touží přijímat Ježíše ve svatém přijímání. Je přece rozdíl, když konáme povinnosti z lásky, a když konáme povinnosti             ze strachu nebo z donucení.
  Dnes je neděle Dobrého Pastýře. Ježíš je Dobrý Pastýř, který dává život za své ovce. Na tomto přirovnání můžeme sledovat, jak nás Bůh miluje.
  V Itálii byla před patnácti roky blahořečena jedna žena. Měla rizikové těhotenství. Lékaři jí řekli:
  "Buď zemře dítě, nebo zemřete vy."
  Měla se rozhodnout. Rozhodla se pro život dítěte. Její mateřská láska byla větší než pud sebezáchovy. Lékaři dítě zachránili, ale matka zemřela. Dosáhla největšího stupně lásky - obětovala svůj život pro život svého dítěte. Naplnila Ježíšova slova:
  "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele."
  Pán Ježíš je Dobrý Pastýř, který dává život za své ovce. Ježíšova láska je větší než láska té matky. Ježíš zemřel          za všechny. Nezemřel proto, aby nám zachoval život pozemský, ale zemřel, abychom měli život věčný.  Jak jsme slyšeli v evangeliu:
  "Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti."
  Ježíš nás všechny skutečně MILUJE, a proto za nás dobrovolně zemřel na kříži. On je Dobrý Pastýř, který miluje každou ovečku. Tu hodnou, ale i tu, které se ráda zatoulá. Máme i my rádi svého Pastýře?
  Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání položil Petrovi třikrát otázku:
  "Petře, miluješ mě?"
  Položme tuto otázku sami sobě. Místo jména Petr dosaďme své jméno:
  "Miluješ mě? Miluješ Pastýře a Strážce své duše?"
 S odpovědí na tuto otázku nespěchejme. Najděme si čas tuto otázku důkladně promyslet. Projděme celý svůj život, jak jsme ho prožili, a dejme Ježíšovi odpověď. Křesťanství není náboženstvím strachu, ale náboženstvím lásky. Z lásky mám jít za Pastýřem své duše.
  Dnešní den je dnem modliteb za duchovní povolání. Modlíme se, aby Pán povolal z řad věřících nové kněze, řeholníky a řeholnice. Také se modleme za všechny kněze, aby se snažili věřícím co nejlépe zjevovat lásku Krista - Dobrého Pastýře. Mějme úctu ke kněžím, kteří ve svých farnostech zastupují Krista.
  Na druhé straně si musíme uvědomit, že i kněží jsou lidé, kteří musí bojovat s hříchem a slabostmi. Modleme se za ně, aby svou službu konali z lásky ke Kristu a duším. A nezapomeňme sami dát Ježíšovi odpověď na klíčovou otázku:
  "Miluješ mě?"