Máme druhé přivádět ke Kristu, ale nemáme jim stát v cestě

28.01.2018 19:51

2. neděle v mezidobí, cyklus B

 

Jan Křtitel měl mnoho učedníků. Mezi ně patřili Ondřej a Jan. Předchůdce Páně byl pro ně vzorem víry v Boha a asketického života. Jan Křtitel to věděl. Když kolem něho procházel Pán Ježíš, zvolal (J 1,36):

Hle, beránek Boží!“

Když to Ondřej s Janem uslyšeli, opouští Jana Křtitele a jdou za Ježíšem. Jan Křtitel měl jen připravit na příchod Mesiáše, ukázat na něho. Dobře věděl, kde je jeho místo. Později to dosvědčil i slovy (J 3,30):

On musí růst, já však se menšit.“

Ten, kdo přivede člověka ke Kristu, se pak musí stáhnout do pozadí. Musí člověka nechat, aby sám šel za Ježíšem. Nemůže hledajícího připoutávat k sobě, ale má ho nechat, aby se připoutal k Ježíši:

On musí růst, já však se menšit.“

Ondřej a Jan jdou za Ježíšem. Ten se jich ptá, co by chtěli. Učedníci chtějí jít tam, kde bydlí. Ježíš jim to dovolil (J 1,39):

Šli tedy, viděli, kdy bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne.“

Pozvat někoho do svého domu znamená, že mám v tohoto člověka důvěru. Ondřej a Jan poprvé zakusili lásku Pána Ježíše. Chtěli se s ním více seznámit, poznat jeho Srdce. Toto první důvěrné setkání bylo tak zlomové v jejich životech, že si Jan pamatoval i hodinu příchodu. U Ježíše zůstali celý den. Poprvé od Ježíše slyšeli radostnou zvěst o příchodu Božího království.

Jak je důležité toužit po důvěrném setkání s Ježíšem! Jak je důležité zůstávat u Něho v modlitbě, kdy nemluvíme my, ale necháváme mluvit Ježíše. Jak je důležité číst a rozjímat evangelia, ve kterých k nám Ježíš přímo promlouvá.

Ondřej si toto hluboké setkání s Ježíšem nenechává pro sebe, ale běží za svým bratrem Šimonem Petrem. Nejprve mu hlásá radostnou zvěst (J 1,41):

Našli jsme Mesiáše!“

A pak Petra přivádí ke Kristu. I Ondřej nechává svého bratra jít za Ježíšem, aby se      s Ním osobně setkal. Jan Křtitel přivedl Ondřeje k Ježíšovi, Ondřej Petra. Jan Křtitel nechává Ondřeje jít za Ježíšem, aby s Ním měl osobní zkušenost, stejně tak Ondřej Petra. Oba nechtěli být překážkou důvěrného setkání s Ježíšem.

I my bychom měli prosit Ježíše, aby nám ukázal, kde bydlí. I my bychom měli mít touhu zůstat s Ježíšem. Důvěrně se s Ním setkávat v modlitbě, v Božím slově, přemýšlet o Něm, nechat se Ježíšem oslovit, třeba i povolat.

Jen v síle tohoto důvěrného setkání s Ježíšem budeme schopni o Něm svědčit druhým lidem. Jak může člověk hodnověrně mluvit o tom, že Bůh je Láska, když ji sám na sobě nezakusil?

Máme druhé přivádět ke Kristu, ale pak máme dávat pozor, abychom nestáli v cestě mezi nimi a Ježíšem. On přece musí růst, my se musíme menšit.