Láska zahání strach

10.05.2019 21:16

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, cyklus C

 

V neděli ráno přichází Marie Magdalská k Ježíšovu hrobu a shledává, že kámen, který zakrýval vchod, je odstraněn. Běží k učedníkům se smutnou zprávou:

"Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili."

Ježíšovi nepřátele mu nedali pokoj ani po smrti. Petr a Jan spěchají ke hrobu, aby zjistili, co se stalo. V hrobu nalezli plátna, do kterých bylo zabaleno Ježíšovo tělo. Rouška však ležela složená na jiném místě. Jak napsal svatý Jan Zlatoústý:

"Kdyby jej někdo vzal, nepřidělal by si starost, aby sundal roušku a složil ji zvlášť."

Janovi stačil prázdný hrob a složená rouška k víře, že Ježíš žije, že přemohl smrt.

Jan o sobě píše jako o učedníkovi, kterého Ježíš miloval. Při poslední večeři dlel na Pánově srdci. Jan nejen vnímal Ježíšovu lásku, ale sám Ježíše hluboce miloval.

A protože Ježíše miloval, zůstal mu věrný až do konce. Jediný z učedníků stal pod Pánovým křížem, aby byl účasten jeho bolestného umírání a smrti. Janovi Ježíš z kříže svěřuje svou matku Pannu Marii, když předtím svěřil Jana své matce.

Jan je pro nás vzorem věrnosti Kristu i víry v jeho zmrtvýchstání. Především je pro nás vzorem hluboké lásky k Ježíšovi i k Panně Marii.

Základem víry je vztah, přilnutí ke Kristu, který z lásky k nám umřel za naše hříchy na kříži. Kdybychom si našli čas k úvaze, co všechno pro nás Ježíš vykonal, milovali bychom Ho z celého srdce. I kdyby nám nedal naději nebe, milovali bychom Ho pro Něho samého, jak milujeme ty, kteří miluji nás. Láskou Ježíšovou nás nemůže milovat žádný člověk. Nemá na to.

Kdo má k Ježíšovi vztah lásky jako měl svatý Jan, zůstavá svému Pánu věrný za všech okolností. I když prožívá sebevětší krizi, stále Bohu důvěřuje.

Co asi prožíval svatý Jan, když viděl svého milovaného Pána trpět na kříži? Bezmocného, opuštěného a tupeného. Jan to nevzdal, protože Ježíše miloval. Stejně to nevzdala i Marie Magdalská.

Je třeba žít s Ježíšem v hlubokém vztahu. Modlit se, klanět se mu v Nejsvětější Svátosti Oltářní. Je to velký dar, že máme Ježíše uprostřed obce. Měli bychom využívat každé příležitosti být s Ním. Celý náš život je přípravou na věčnost, přípravou na vzkříšení těla na konci věků.

Ježíš zvítězil nad smrtí a chce, abychom nad ní zvítězili i my. Chce vzkřísit z mrtvých každého z nás. Pokud Ježíše milujeme, nemáme se čeho bát.