Kříž neznamená již smrt, ale stal se nám stromem života

01.10.2015 20:20

Svátek Povýšení svatého kříže 2015

 Dnešním svátkem chceme uctít nástroj naší spásy - svatý Kříž. Katoličtí a pravoslavní křesťané mají Kristův kříž ve velké úctě. Zdobí naše kostely i domovy, žehnáme se křížem. Kříž se také stává terčem útoků. Kolik křížů bylo zničeno             v době totality. Kříž nesnášejí i dnes někteří jinověrci.
  My budeme dnes rozjímat o kříži pomocí slov preface svátku.
  V prefaci uslyšíme:
  "Neboť naše spása je v kříži tvého Syna."
   Naše záchrana je v kříži Ježíše Krista, kterého nám z lásky poslal nebeský Otec:
  "Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo   v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."
  Člověk jinde spásu nenajde. Ježíš vykonal na zemi mnoho zázraků. To podstatné se však stalo na kříži: zemřel za naše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých. To je velikonoční tajemství, které vyznáváme.
  Preface dále pokračuje:
  "Kříž neznamená již smrt, ale stal se nám stromem života."
  Kříž znamenal smrt jen pro Ježíše, ale nám přinesl večný život. První lidé byli po pádu do hříchu vyhnáni z ráje. Nemohli se již přiblížit ke stromu života. Ježíš  pro nás ze svého kříže učinil strom života. Ježíš jako pšeničné zrno padl do země a odumřel, aby přinesl bohaté ovoce. A my můžeme toto ovoce Kříže přijímat. Jde o ovoce odpuštění a posvěcení. Jde o ovoce svátostí, zvláště křtu a Eucharistie, jejichž symbolem je voda a krev z Kristova boku.  Z vody a krve Kristova boku se zrodila Církev, Kristova Snoubenka. To jsou ovoce Kristova kříže, našeho stromu života.
  Preface pokračuje slovy:
  "A člověk propadlý hříchu a smrti byl vrácen životu skrze kříž našeho Pána, Ježíše Krista."
  Skrze kříž jsme byl vráceni životu. Hříchem se nás zmocnili Zlý a smrt. Kristův kříž nás vrátil Životu, tedy Bohu. Přijímáme-li ovoce Kristova kříže, Zlý ani smrt na nás nemohou. Musíme sice umřít, ale máme naději vzkříšení z mrtvých. Vírou a křtem jsme byli vráceni Životu, už nepatříme smrti.
 Mějme v úctě Kristův kříž. Dělejme pozorně a řádně znamení kříže, když se žehnáme.
  Čerpejme ovoce z tohoto stromu života, které dostáváme zdarma.
  Bez kříže nemá tento svět naději.