Křest je závazek na celý život

21.01.2017 19:19

Svátek Křtu Páně, cyklus A

  Dnes si připomínáme Ježíšův křest a zároveň i náš křest.
  Ježíšův křest v Jordánu nebyl svátostný. Byl znamením touhy změnit život. Ježíš Janův křest nepotřeboval, neboť byl bez hříchu. Vstoupil do Jordánu za nás, jako také za nás, za naše hříchy, zemřel na kříži.
 Svátost křtu uděluje pokřtěnému Boží milost. Co je to Boží milost?
  Milost je nezasloužený dar od Boha, který nutně potřebujeme k dosažení nebe. Tento dar nám Bůh dává bez našich zásluh, tedy svobodně, z lásky k nám.
  Nositelem Boží milosti je Duch Svatý. Jako při křtu v Jordánu sestoupil na Ježíše, tak v okamžiku křtu přichází do duše pokřtěného s Boží milostí.
  Co působí svátost křtu v duši pokřtěného?
  Pokřtěný je zbaven dědičného hříchu a všech osobních hříchů a trestů za hříchy. Dále dostává milost posvěcující, účast na Božím životě. Bůh skrze tuto milost přebývá v naší duši. Tato milost je počátkem věčného života v nás.
  Ve křtu také dostáváme Božské ctnosti - víru, naději a lásku, neboť sami ze sebe nejsme schopni v Boha věřit, doufat a Boha milovat. Dostáváme i nadpřirozené mravní ctnosti, které nás uschopňují žít podle Boží vůle. Do duše pokřtěného je vtištěna duchovní pečeť, znamení, že navěky patří Kristu.
  Pokřtěný se stává členem Církve a adoptivním dítětem Božím.
  Ve světě existuje tzv. adopce na dálku. Lidé z bohatších zemí zasílají pravidelně určitou částku peněz, za které může dítě z chudé země vystudovat, získat pak zaměstnání a obživu. Může tedy žít plnohodnotným životem. Tyto adoptované děti si mohou se sponzory dopisovat, ale většinou se s dobrodinci nikdy nesetkají.
  I my jsme Bohem ve křtu adoptováni na dálku. Zde na zemi se nemůžeme s naším nebeským Otcem osobně setkat. Dostáváme od něho zdarma milosti, které nám umožňují stát se plnohodnotnými lidmi a křesťany. Každý křesťan má,     na rozdíl od adoptovaných dětí adopcí na dálku, možnost setkat se svým nebeským Otcem. Každý křesťan může jednou svému Bohu za vše osobně poděkovat. Se svým nebeským Otcem zůstane navěky.
  Svátost křtu je pro pokřtěného závazkem na celý život.
  Jako dobrodinec očekává od svého adoptovaného dítěte, že se bude slušně chovat a dobře učit, aby se z něho stal dobrý člověk, tak také Bůh od pokřtěných očekává, že budou s Boží milostí spolupracovat, že se nechají přetvářet Duchem Svatým v dobré křesťany. Jako dobrodinec očekává, že jeho peníze nepřijdou nazmar, tak také Bůh očekává, že nepromrháme jeho milosti.
  Jak velkou odpovědnost má ten, který přijal křest jako dospělý. Jak velkou zodpovědnost mají rodiče, kteří nechávají pokřtít své dítě. Nestačí jen
 dítě pokřtít, je třeba je ve spolupráci s Boží milosti k Bohu vést. Křest bez náboženské výchovy je zbytečný.
  Máme naději, že se jednou s naším nebeským Otcem a Dobrodincem setkáme, že mu budeme moci za všechno osobně poděkovat. Radujme se z toho, že jsme Boží děti, která náš nebeský Otec tolik miluje.