Jsme děti Boží Trojice

12.06.2015 21:38

Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus B

    Tuto neděli si připomínáme základní tajemství naší víry. Věříme v jednoho Boha ve třech Osobách. Jediné Božství sdílí Otec, Syn a Duch Svatý. Je to tajemství nepochopitelné, ale pravdivé. Věříme v jednoho Boha, který je společenstvím tří Božských Osob. Každá Božská Osoba má plnost Božství. Na veškeré činnosti se podílí všechny Osoby Boží Trojice.
  Izraelité neznali tajemství Boží Trojice. To zjevil až Ježíš, druhá Božská Osoba, která se stala člověkem. Ale přesto měli velkou zkušenost s Bohem, který si je vyvolil, který je chránil a daroval jim zemi zaslíbenou. Proto autor 5. knihy Mojžíšovy své posluchače vyzývá:
  "Uznej to dnes a uvaž v srdci: Je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného Boha."
  Odpovědí na tuto výzvu je víra, která se projevuje poslušností Božím příkazům. Zachovávání Božích příkazů je cestou ke šťastnému životu:
  "Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy ... abys byl šťastný ty a tvoji synové po tobě."
  Pán Ježíš nám zjevil tajemství Boží Trojice. Sám byl Božím Synem, který se stal člověkem. Boha nazývá důvěrně "Otče", učedníkům dává Ducha Svatého. Svou smrtí na kříži nám umožnil, abychom i my, smrtelní lidé, vstoupili do úzkého vztahu s Boží Trojicí. Člověk do tohoto vztahu vstupuje vírou a křtem.
  Byli jsme pokřtěni ve jménu Boží Trojice. Křtem nás Bůh "adoptoval", přijal za vlastní. Křtem a vírou jsme se stali Božími syny a dcerami a dědici věčného života.
  K prožívání Božího dětství však nestačí jen křest. Je nutná i VÍRA, kterou NKKC definuje jako "osobní přilnutí celého člověka k Bohu". Křesťan má lnout ke svému Bohu, má mít k němu hluboký vztah lásky. Tento vztah lásky v nás buduje Duch Svatý, který je také dárcem víry. Je třeba přijmout Ducha Svatého a nechat se jím vést:
  "Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem jsou Boží synové. Dostali jste však Ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžete volat: Abba, Otče!"
  Skrze víru a křest vstupujeme do hlubokého přátelství s Bohem, můžeme mu jako Boží děti říkat Abba, tj. Otče, Tatínku. To děláme v modlitbě "Otče náš".
  Je třeba prosit Ducha Svatého o dar víry, o dar "přilnutí k Bohu". Od svého křtu máme prožívat tento hluboký vztah k Boží Trojici. Bůh je stále s námi, nikdy nás neopustí.
  Otec, Syn a Duch Svatý, jsou stále s námi. Od kolébky, od křtu, v hodině smrti i na věčnosti. Může člověk prožívat šťastnější život, když ví, že Bůh, který vše stvořil, který všechno řídí, na kterém je všechno závislé, že tento Bůh mě má rád jako svého syna nebo dceru?
  Celý život můžeme prožívat v důvěrném vztahu k Boží Trojici.
 Tajemství Boží Trojice je nepochopitelné. Ale ke každé Osobě Boží Trojice můžeme mít hluboký vztah lásky, který je darem Ducha Svatého. Bůh je s námi nejen do konce našeho života, ale je s námi navždy.
  Jako dobrý Otec nás miluje a chce s námi prožívat nejen náš pozemský život, ale celou věčnost.