Jsme Boží

10.11.2018 19:47

Slavnost Výročí posvěcení kostela 2018

 

Co vlastně znamená posvěcení, posvětit? Toto slovo pochází z latinských slov sanctus (svatý) a facere (dělat). Latina vychází z hebrejského slova kadoš.

Slovo kadoš má dva významy. Prvním je „oddělit pro zvláštní užití“, „oddělit pro Boha“. Posvěcené je to, co je vyňato ze světského užívání, co je nyní určené pro Boha.

Posvěcením je kostel vyňat ze světského užívání, stává se domem Božím, Božím příbytkem. Žehná se i kalich s miskou, které se používají při mši svaté. Po požehnání se tyto věci již nemohou používat pro světské účely. Posvěceni (zasvěceni Bohu) mohou být i lidé (kněží, řeholníci, řeholnice, zasvěcené panny). I tito lidé byli určitým způsobem vyňati ze světa, aby mohli dokonalejším způsobem sloužit Bohu. Zříkají se možnosti založit rodinu, aby se mohli svobodněji dát Bohu k dispozici.

Obecně vzato, všichni křesťané jsou posvěceni svátostí křtu. Křtem jsme se oddělili od satana a jeho království ve světě, abychom patřili Bohu jako vlastnictví. Ve křtu jsme od Boha dostali nadpřirozenou milost posvěcující, účast na Božím životě. Milosti posvěcující jsme posvěcováni, posvěcováni Božím životem v nás.

A nyní druhý význam slova kadoš. Ten nám napoví kniha Leviticus (11,44):

Já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý.“

Druhým významem slova kadoš je snaha o vnitřní proměnu, mravní dokonalost, snaha o obnovu Boží podoby, kterou jsme ztratili prvotním hříchem.

V Kristu jsme ospravedlněni a posvěceni. Křtem nám byly odpuštěny hříchy a přijali jsme skrze milost posvěcující účast na Božím životě.

Ale to není ještě zárukou, že jsme již dosáhli svatosti potřebné k dosažení nebe. Máme se s pomocí Boží milosti stále více proměňovat do Kristovy podoby. Máme ze života odstraňovat vše zlé, abychom se Kristu stále více podobali, především v jeho lásce. Křtem jsme byli posvěceni, ale po celý svůj pozemský život se musíme nechat posvěcovat Boží milostí. Nechat se oddělovat od hříchu, abychom plně patřili Bohu.

Kostel může být znesvěcen: chováním lidí, krádeží, jeho využitím ke světským účelům. I křesťan může být znesvěcen. Čím? Hříchem. Svatý Pavel nám říká (1 Kor 3,16-17):

Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!

Děkujme dnes za náš kostel, který byl posvěcen, tedy patří Bohu a bohoslužbě.

Děkujme za to, že i my jsme Božím chrámem, že jsme odděleni od tohoto světa a patříme Bohu. Nepatříme světu, ale jsme Boží. Proto se nechejme Boží milostí dále posvěcovat, abychom se Kristu stále více podobali, abychom byli svatým Božím chrámem.