Ježíšovo jméno a jeho tituly

11.02.2013 12:12

Svátek Křtu Páně, cyklus C

 

Dnes budeme mluvit o Ježíšově jménu a titulech, které mu Písmo svaté přisuzuje.

Je důležité znát význam jména Ježíš i jeho titulů, abychom více pochopili jeho poslání.

Jméno Ježíš znamená v hebrejštině „Bůh zachraňuje.“ Označuje Ježíšovu totožnost i poslání. Ježíš nás přišel spasit od hříchů, protože hřích je urážkou Boha. Jen Bůh může tuto urážku odpustit. Jak čteme ve Skutcích (Sk 4,12):

... pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy.“

Ježíšovo jméno je „jménem nad každým jiným jménem“ (viz Flp 2,9). V Ježíšově jménu konali apoštolové zázraky, před Ježíšovým jménem se třesou zlí duchové, nebeský Otec nám dá všechno, oč ho prosíme v Ježíšově jménu. Ježíšovo jméno je středem křesťanské modlitby, modlíme se „skrze našeho Pána, Ježíše Krista“.

Ježíšovo jméno máme vzývat v pokušení, nebezpečí a zvláště v hodince smrti.

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným.“

Titul Kristus je řeckým překladem hebrejského Mesiáš a znamená „pomazaný“.

V Izraeli byli Duchem pamazáni králové, kněží a někdy i proroci. Očekávaný Mesiáš měl být pomazán Duchem Božím na krále, kněze i proroka zároveň. Mesiáš přišel, aby nastolil Boží království.

Ježíšovo posvěcení na Mesiáše se stalo zřejmým po jeho křtu v Jordáně. Ježíš byl po křtu pomazán Duchem Svatým a mocí. Byl izraelskému národu zjeven jako Mesiáš. Po křtu Ježíš Kristus vykonává své mesiánské poslání, které vrcholí jeho smrtí na kříži za hříchy světa a jeho zmrtvýchvstáním. Ježíš zachraňuje.

Titul Syn Boží je titul, který dostávali andělé, celý Izrael a jeho králové. U Ježíše Krista tento titul zjevuje i jeho Božství. Ježíš Kristus není adoptivní, ale skutečný Syn Boží. Nebeského Otce nazývá „můj Otec“. Rozlišuje „k Otci svému i Otci vašemu“ (Jan 20,17). Sám nebeský Otec při křtu Krista v Jordánu a při jeho proměnění označuje Ježíše jako svého „milovaného Syna“ (Mt 3,17 a 17,5). I setník pod křížem vyznává: „Tento člověk byl opravdu Boží Syn“ (Mk 15,39).

Své Božství Ježíš Kristus prokazuje zejména po svém zmrtvýchvstání (Řím 1,4):

Duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých.“

A konečně titul Pán. Hospodin (Pán) se „stává nejčastějším jménem přímo pro označení Božství Boha Izraele“ (KKC 446). Tím, že i Nový Zákon Pána Ježíše tituluje „Pán“, uznává Ho za Boha. Svatý Tomáš prohlašuje při setkání se vzkříšeným Ježíšem: „Pán můj a Bůh můj!“ (Jan 20,28). Už „první vyznání víry Církve připisují Ježíšovi Božský titul Pána“ (KKC 449). Tím vyjadřují, že je nejen pravým člověkem, ale i pravým Bohem v jedné Osobě.

Je důležité znát výklad Ježíšova jména a jeho titulů, abychom pochopili, kdo Ježíš je a jaké je jeho poslání. Mějme Ježíšovo jméno i jeho tituly ve velké úctě. Vzývejme Ježíšovo jméno ve všech situacích našeho života. Vzývejme Jméno, ve kterém je naše spása i obrana proti zlu.

 

KKC - Katechismus katolické církve