Ježíšova láska k nám promlouvá z kříže

22.03.2015 19:22

3. neděle postní, cyklus B

  Svatý Pavel v listě Korinťanům píše o tom, proč lidé v jeho době neuvěřili v Ježíše Krista:
  "Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost."
  Bůh byl pro Židy mocný a nepřemožitelný. Ten, který pro svůj národ vykonal mnoho znamení a zázraků. Pro Židy bylo neslýchané, aby se Bůh tak snížil a stal se člověkem, aby se nechal ukřižovat jako poslední otrok.
  Řekové (pohané) viděli v Bohu ztělesnění moudrosti. Z jejich pohledu byl ukřižovaný Bůh úsměvnou pohádkou.
  Bůh se však konečným způsobem zjevil v Ježíši Kristu. Kristův kříž je opravdovým zázrakem, velkým znamením, které vysvobozuje lidstvo z otroctví zla a otevírá mu přístup k věčné slávě. Kristův kříž je největší Boží moudrost, která z člověka odstraňuje pošetilost hříchu. Ano, Bůh člověka zachránil způsobem, který je z pohledu logiky tohoto světa nepochopitelným. Kříž je pro dnešní svět pohoršením, znakem slabosti a bezmocnosti. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, je Kristův kříž projevem Boží moci a moudrosti. A především - Boží lásky k člověku.
  Právě z pohledu Boží lásky a opuštěním logiky tohoto světa, jsme schopni pochopit moc a moudrost Kristova kříže. Bůh nás tak miloval, že se stal člověkem. Dobrovolně za naše hříchy zemřel nejpotupnější a nejstrašnější smrtí. Právě Boží láska do krajnosti, až ke smrti, má člověkem zatřást. Kristova pokora má zatřást naší pýchou, Kristova poslušnost až na kříž, má zatřást naší svévolí. Kristova bezmocnost na kříži nám ukazuje, že velké věci se rodí v utrpení a ve zdánlivé bezmocnosti.
  V evangeliu Pán Ježíš vyčištěním chrámu ukazuje, že starozákonní bohoslužba, obětování býčků a beránků, přestává mít význam. Sám Ježíš je pravý velikonoční Beránek, obětovaný za hřích celého světa. Kristovo Tělo je novým chrámem, ve kterém se koná nová bohoslužba "v duchu a v pravdě". Obětování tisíců beránků je nahrazeno jedinou obětí Ježíše Krista na kříži, Starozákonní bohoslužba je nahrazena mší svatou, kde se Kristova oběť na kříži zpřítomňuje. Ano, Bůh zachránil lidstvo způsobem, který je pro svět nepochopitelný a pošetilý, ale v očích Božích i v očích věřících mocný a moudrý.
  Kristovo ukřižované a vzkříšené Tělo je novým chrámem. Církev, tj. věřící v  Krista, jsou také mystickým Tělem Kristovým. I my jsme tedy novými chrámy, i v nás skrze milost sídlí Bůh. Radujme se z toho, že jsme Božími chrámy, chraňme se je ničit zlými skutky.
  Umožněme Ježíši v této postní době, aby udělal v chrámu našeho těla pořádek, aby z nás vyhnal nečistá zvířata, tedy vše, co se v nás staví proti Bohu a jeho vůli. Naše hříchy, závislosti, slabosti, aby uzdravil naše vnitřní zranění. Umožněme Ježíši, aby v nás udělal pořádek. Aby nám dal poznat Boží  lásku a pomohl nám  vybudovat k Bohu pravdivý a hluboký vztah, který nebude stát na strachu, ale na poznání nepochopitelné lásky Boží, lásky ukřižovaného Krista.
  Kristův kříž je největším znamením Boží lásky člověku a největší Boží moudrostí. Nechme se v postní době oslovit a okouzlit Ježíšovou láskou, která k nám promlouvá z  kříže.