Jaká je rodina, tak vypadá společnost i Církev

06.01.2016 11:53

Svátek Svaté rodiny, cyklus C

 V neděli po Narození Páně slavíme svátek Svaté rodiny - Ježíše, Marie a Josefa. Všichni víme, že rodina je základem společnosti i Církve. Jaká je rodina, tak vypadá společnost i Církev. Příkladem pro křesťanské rodiny je právě Svatá rodina. Na vzájemných vztazích členů Svaté rodiny můžeme vidět, jak je rodina důležitá a nenahraditelná. Zvláště dnes, kdy jsou rodiny terčem útoků Zlého a jeho lidských spojenců.
  Satan se řecky nazývá "diabolos", což znamená "házet mezi", vytvářet překážky. Satan chce narušit vztah mezi člověkem a Bohem, mezi členy rodiny, a tím zničit společnost a Církev. Satan se snaží narušit vztah člověka k Bohu, odvést ho od pravidelné modlitby, od pravidelné účasti na mši svaté, od přijímání svátostí.
  Satan vede vůči nám neustálý boj, chce nás odtrhnout od Boha. Chce nám znechutit modlitbu a život s Bohem. Je třeba být bdělý a uvědomovat si, jak Zlý působí. Kolik různých "problémů" se vyskytne, když se chceme modlit, kolik důvodů nás napadne, abychom modlitbu odložili na později, tzn. na nikdy. Kolik máme důvodů nejít na mši svatou, číst pravidelně Písmo sv. a duchovní literaturu, kolik máme výmluv, abychom nežili podle Božích přikázání. I těmito způsoby nás může ovlivňovat nepřítel spásy. Nesmíme nikdy zapomenout, že vedeme duchovní boj, kterým chce satan narušit náš vztah k Bohu.
  Dnes nám Církev předkládá za vzor Svatou rodinu. Maria i Josef předávali malému Ježíši svou víru, společně putovali na velikonoční svátky do Jeruzaléma. Sv. Josef - hlava Svaté rodiny, vedl domácí modlitbu, vedl svou rodinu na poutě do Jeruzaléma. Jak dnes děti potřebují vidět živou víru svých rodičů, zvláště otců. Více než slova působí příklad. Jak je důležité, aby děti viděli svého otce modlit se, aby sám modlitbu rodiny vedl. Aby křesťanský otec vedl každou neděli svou rodinu na mši svatou.
 Satan samozřejmě útočí i na rodinu. Narušuje vztahy mezi členy rodiny. Stres, únava, hodně práce, nemít čas na své děti, to je jeho vítězství. Křesťanská rodina musí být vzorem pro ostatní rodiny.  A nemůže jím být bez společné modlitby. Společná modlitba celé rodiny upevňuje a prohlubuje vztahy mezi jejími členy. Rodina, která se společně modlí, vydrží. Při společné modlitbě se vytvářejí nejen úzké vztahy k Bohu, ale i mezi členy rodiny. V modlitbě se členové rodiny navzájem přijímají, navzájem si odpouštějí, boří  překážky ve vztazích. Satan, to dobře ví.
  Nemodlící se rodina je jeho velké vítězství. Kde se vzájemné vztahy neupevňují modlitbou a přijímáním svátostí, tam upadají. V kolika křesťanských rodinách se dává přednost televizi před Bohem. Ani ten nejlepší film nenaplní hlubokou touhu duše po Bohu. Společné sledování pohádky rodinu nesjednotí ani neuzdraví její vztahy.
  I Svatá rodina měla problémy, známe to z Bible. Ale Bůh byl pro ní na prvním místě. I na Svatou rodinu útočil nepřítel spásy, ale ona obstála.
  Ano, vedeme duchovní boj s nepřítelem naší spásy. Jen s Bohem můžeme zvítězit. Sami od sebe jsme bezmocní. Ale máme účinné zbraně proti satanu a jeho spojencům - společnou modlitbu, svátosti, oběť mše svaté, četbu Písma sv., svátostiny, pokání. Je třeba tyto zbraně často využívat. Nekapitulovat bez boje. Nejsme zbabělci, patříme Kristu. Nežijeme pro tento svět, naším cílem je nebe. Nemáme se řídit vůli Zlého, ale vůli Boží.
  Ať je nám Svatá rodina vzorem rodinného života. Ať si každý den plně uvědomujeme, že vedeme duchovní boj proti nepříteli spásy, který chce narušit náš vztah k Bohu i k naším blízkým. Ať dokážeme využívat všech prostředků spásy a vzdorujeme pokušení toho, který nám chce vzít to, co už sám navždy ztratil. Jen ve spojení s Bohem může být šťastný člověk i rodina.