Hlásejte, uzdravujte a osvobozujte

29.07.2018 19:36

15. neděle v mezidobí, cyklus B

 

 

Pán Ježíš posílá apoštoly, aby měli účast na jeho poslání. Mají hlásat evangelium      o příchodu Božího království, uzdravovat nemocné a osvobozovat z moci zlých duchů.

Apoštolé toto poslání přijímají, jak jsme to slyšeli na závěr evangelia:

Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.“

Dnes převzali úlohu apoštolů biskupové, ale i jimi posláni kněží a jáhnové. V širším slova smyslu mají toto poslání naplnit všichni pokřtění, tedy i laici. Tedy všichni pokřtění, i když každý jiným způsobem, mají pokračovat v poslání Ježíše Krista.

Apoštolové v první řadě „hlásali, že je třeba se obrátit“. Do Božího království může člověk vstoupit jen skrze víru, která je spojena s upřímnou změnou života. Církev Boží království takto hlásá. Zdá se mi však, že zapomíná na další dvě služby hlásání evangelia – uzdravování nemocných a osvobozování od působení zlých duchů.         V evangeliu jsme slyšeli, že tato znamení nebyla ojedinělá:

Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.“

Možná i proto není hlásání evangelia naší Církve tak účinné. Děláme vlastně jen         z třetiny to, co dělali Ježíšovi apoštolové. Názory, které tvrdí, že apoštolové dělali tolik zázraků proto, že se musela víra v Ježíše Krista rychle po světě rozšířit, že dnes už tato znamení Boží moci nejsou potřebná, neobstojí. Naše země se znovu stala misijním územím. Snad i proto, že Církev neplní své poslání, a když ano, tak jen         z třetiny. Hlásá Boží slovo, ale už neuzdravuje a neosvobozuje od působení zlých duchů.

Vloni jsme měli možnost vyslechnout přednášky otce Jiřího Pleskače. Ten o tom také mluvil. Na jeho duchovní cvičení je problém se dostat. Zájem je takový, že mnozí jsou odmítnuti. Na druhé straně na duchovní cvičení jiných kněží ( i biskupů) chodí málo věřících. Není to tím, že chtějí nejen slyšet Boží slovo, ale také zakusit uzdravující a osvobozující Boží moc?

Na duchovních cvičeních otce Pleskače, a samozřejmě i jiných kněží, se nejen hlásá Boží slovo, ale také se modlí před vystavenou Nejsvětější Svátostí za vnitřní uzdravení. Je-li třeba, je věřícímu poskytnuta i služba osvobození od útlaku zlých duchů. Věřící nejen slyší Boží slovo o Ježíši Kristu, ale přímo na sobě prožívají moc Ježíšova jména. Z duchovních cvičení odcházejí proměněni, naplněni Duchem Svatým.

A to lidi přitahuje. Mají velké problémy, s kterými si nejsou schopni sami poradit. Jejich problémy nejsou ani lidskými silami řešitelné. Těmto lidem nestačí jen slyšet krásná slova o Bohu, oni potřebují vyřešit své problémy. I když toto řešení nemusí být okamžité, dostávají naději, že Boží moc je mocnější, než jejich problémy.

Dnes se tedy zamysleme nad tím, zdali bychom neměli své poslání ve světě konat     v celém rozsahu, nejen z jedné třetiny. Vzorem ať jsou pro nás apoštolové:

Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.“