Kde není Duch svatý, tam není život

19.06.2017 18:26

Slavnost Seslání Ducha Svatého, cyklus A

  Dnešní slavností si připomínáme vylití Ducha Svatého na učedníky ve večeřadle. Stalo se to o židovském svátku letnic. V den letnic se Kristova Veliká noc naplňuje sesláním Ducha Svatého.
  Duch Svatý je jedna z Osob Nejsvětější Trojice, stejné božské podstaty s Otcem i Synem. Duch Svatý se zjevil jako poslední z Osob Nejsvětější Trojice, ale svou milostí je první, kdo v nás probouzí víru a nový život. Aby člověk mohl uvěřit v Ježíše, musí se ho nejdříve dotknout Duch Svatý. To jsme slyšeli ve druhém čtení (1 Kor 12,3):
  "Jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci:´Ježíš je Pán´."
  V den letnic se plně zjevila Nejsvětější Trojice. Duch Svatý svým příchodem uvedl svět do "posledních časů", do doby Církve, která je počátkem Božího království na zemi.
  Ducha Svatého nazýváme zosobněnou Láskou mezi Otcem a Synem. Mezi Otcem a Synem je tak velké pouto lásky, že je třetí Božskou Osobou - Duchem Svatým.
  Duch Svatý je zdrojem všech nadpřirozených darů, zvláště božské ctnosti lásky. Láska je první dar, ve kterém jsou zahrnuty všechny ostatní. V listě Římanům čteme (Řím 5,5):
  "Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán."
  Duch Svatý nám ve křtu dary odpuštěním hříchů a účasti na Božím životě vrací božskou podobu, kterou jsme ztratili hříchem. Duch Svatý je "duší naše duše", dává nám účast na Božím životě, skrze Ducha Svatého žijeme novým životem, stáváme se novým stvořením.
  V knize Genesis čteme, jak Hospodin slovem a vdechnutím stvořil člověka.  V dnešním evangeliu Pán Ježíš dává učedníkům Ducha Svatého vdechnutím a slovem. O Letnicích vzniká nové stvoření. I my jsme se stali přijetím svátosti křtu novým stvořením, stvořením obnoveným v Duchu Svatém. Už nejsme jen jednotou těla a duše, ale vírou a křtem jsme se stali jednotou těla, duše a Ducha Svatého.
  Jako nové stvoření se máme nechat Duchem Svatým přetvářet, abychom se Bohu stále více podobali. Máme žít podle Ducha Svatého. Čím více se zříkáme sebe, svého pyšného "já", tím více jednáme v Duchu Svatém.
  Duch Svatý nás sjednocuje s Nejsvětější Trojicí i mezi sebou navzájem. Kristus nám Ducha Svatého uděluje skrze svátosti, které ustanovil. K životu v Duchu Svatém tedy nutně potřebujeme Církev, která je mystickým Kristovým Tělem a chrámem Ducha Svatého. Duch Svatý připravuje lidi k přijetí víry v Ježíše Krista, zjevuje lidem Ježíše Krista, zpřítomňuje lidem Kristovo tajemství, zvláště v Eucharistii.
  Tady vidíme, jak je Duch Svatý důležitý. Neměli bychom Ho v modlitbách opomíjet. Denně bychom měli prosit o jeho příchod do našich srdcí, rodin, farností a celého společenství Církve. Vyprošovat Ducha Svatého těm, kteří vedou Církev, kteří vychovávají mladou generaci, kteří slouží bratřím a sestrám v různých službách.
  Kde není Duch Svatý, tam není život.