Ježíš je naše světlo

10.12.2016 10:37

1. neděle adventní, cyklus A

  Začínáme nový církevní rok první nedělí adventní. Začíná advent, doba přípravy na příchod Ježíše Krista. Svatý Pavel nás v listě Římanům vybízí:
 "Víte, jaký je (nyní) čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku."
  Jde o čas kairos. Kairos je příhodný čas, čas rozhodnutí. Nadešel čas, který bychom neměli promeškat, jde o čas nového rozhodnutí pro Krista, nového rozhodnutí následovat ho s upřímným srdcem.
 Ježíš sám o sobě prohlásil, že je světlo světa. Ježíš je pro nás sluncem spravedlnosti.
 Ve čtvrtém století je doloženo slavení narození Ježíše Krista. Církev Ježíšovo narození moudře vložila na 25. prosinec, kdy pohanský Řím slavil svátek narození "věčného slunce". Ježíš je pravé věčné slunce spravedlnosti, které lidstvu přineslo světlo Božího království. Advent je tedy dobou přípravy, radostného očekávání slunce spravedlnosti, očekávání Božího světla. Svatý Pavel píše:
  "Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se  do výzbroje světla."
  Naše náboženství je náboženstvím světla. Ježíš je světlo světa, slunce spravedlnosti. Proto bychom se měli rozejít        s temnotou, se vším, co odporuje světlu, tedy s hříchem. K tomu máme nynější čas kairos, čas rozhodnutí. 
  Máme se obléknout do výzbroje světla, obléknout se v Pána Ježíše Krista. Máme žít novým životem, životem ve světle; životem nového lidství, které nepatří noci, ale dni, nepatří temnotě, ale světlu.
  A to je úkol adventní doby. O Vánocích slavíme, že Světlo přišlo na svět, slavíme narození Ježíše Krista. Toto světlo chce naplnit celé naše nitro. Bylo by smutné, kdyby o nás platila slova Janova prologu:
  "Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět."
  "Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali."

  Připravujeme se na oslavu příchodu Ježíše, Světla našeho života. Světlo se nesnáší s tmou, proto máme odložit skutky temnoty a obléknout se do výzbroje světla, obléknout se v Ježíše Krista. Máme Ježíše následovat, obnovit svůj křestní slib. Nepatříme temnotě, ale Světlu. Proto je třeba se zříci hříchu ve všech podobách a znovu se rozhodnout pro Ježíše Krista. Advent je časem rozhodnutí. Neměli bychom ho promarnit.