Pane, dej nám více víry!

15.10.2016 18:26

27. neděle v mezidobí, cyklus C

  Kdyby se nás někdo zeptal, zdali jsme věřící, všichni bychom odpověděli:
  "Ano, jsem věřící."
  A byla by to pravda, avšak s nádechem polopravdy. Spíše bychom měli říci:
  "Jsem věřící, ale málo."
  Není to ode mě troufalost? Jak se pozná silná víra? Pán Ježíš v evangeliu říká:
  "Kdybyste měli víru jako horčičné zrnko a řekli této moruši: ´Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!´, poslechla by vás."
  Kdybychom měli skutečnou víru, dělali bychom ve jménu Božím zázraky. Svatí to dokázali, protože byli věřící.
  Myslím si, že malověrnost je naším velkým nedostatkem, nedostatkem celé Církve.
 Malověrnost ochromuje duchovní život jednotlivých křesťanů, ale i různých společenství Církve. Pokud máme malou víru, pak to má za následek dvě věci.
  První z nich je ta, že Bůh nemůže v životě jednotlivců i společenství Církve vykonat mocné činy, které by chtěl vykonat. Vzpomeňme na Nazareťany, pro jejichž nevěru nemohl Ježíš vykonat mnoho zázraků. Svou malou vírou bráníme Bohu, aby projevil svou moc. Bůh chce i skrze nás mocně působit, aby přivedl k víře další lidi. Malověrností jsme jakoby ochrnulí. Ochrnulý člověk je schopen také něco dobrého udělat, ale ne tolik jako člověk zdravý a v plné síle.
  Druhý následek malé víry je ten, že člověk i společenství Církve spíše spoléhají  na sebe, než na Boha. Snaží se svůj život a svou činnost zajistit statky tohoto světa, protože nehledají oporu v Bohu. Spoléhají na světské jistoty, ale už málo na Boží prozřetelnost. Kdo neodevzdal svůj život Bohu, žije v neustálých starostech.
  Jako Církev máme dost finančních prostředků, majetku, kněží i laiků, ale máme malou víru. A to je náš problém. Svatá Matka Tereza, když začala svou činnost, neměla žádné prostředky. Měla od Boha úkol a pevnou víru, že jí Bůh pomůže. A Bůh skutečně pomohl. Protože se spoléhala především na svého Boha, mohl Bůh skrze ní vykonat mocné činy, ba zázraky.
  Problémem naší Církve tedy nejsou finance, málo kněží, řeholníků a řeholnic, nepřízeň mocných tohoto světa, ale především naše malá víra.
  Proto bychom měli často prosit svého Pána:
  "Dej nám více víry!"