Bůh nám jde naproti

17.12.2015 21:09

2. neděle adventní, cyklus C

  Babylónské zajetí bylo těžkou zkouškou vyvoleného národa. Mnozí z Izraele hledali příčinu toho, proč je Bůh nechal napospas nepříteli. Bylo to pro nevěru Izraele. Izrael neposlouchal svého Boha, jako neposlouchali první lidé v ráji. První lidé museli opustit ráj, Izraelité museli ve velkém počtu opustit zaslíbenou zem.
  Babylónské zajetí bylo dlouhé. Lid se ptal, kdy skončí. Bůh posílá proroka Barucha  s radostnou zprávou: zajetí brzy skončí, Izrael se vrátí do zaslíbené země.
  Izrael má odložit "roucho své žalosti a soužení", má se obléknout "v ozdobu věčné slávy" a "rouchem spravedlnosti       od Boha".
  Bůh sám připraví cestu zpět do země zaslíbené:
  "Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě."
  Podobná slova pronesl i Jan Křtitel:
  "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu."
  Jan Křtitel hlásá konec duchovního zajetí, zajetí v hříchu. Hlásá návrat k Bohu.
  Člověk, který je zasažen Janovými slovy, zasažen Boží milostí, má připravit cestu Bohu do svého srdce. Má odstranit vše, co brání příchodu Ježíše Krista do srdce člověka. Má tedy konat pokání.
  Duchovní zajetí v hříchu končí. Je možný návrat k Bohu. Dokonce Bůh sám chce přijít do našeho srdce. Je to jako        v podobenství o marnotratném synu. My se chceme vrátit ke svému Bohu a On nám jde naproti. Jak to vystihl prorok Malachiáš (3,7):
  "Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám."
  Doba adventní je dobou milosti. Můžeme napravit svůj vztah k Bohu. Můžeme se k Bohu vrátit. Bůh touží po našem návratu, dokonce nám jde vstříc.
  V době adventní můžeme napravit své nevěrnosti vůči Bohu, můžeme se osvobodit ze zajetí hříchů. Můžeme se vrátit    k Bohu, který chce přebývat v našem srdci, a pak po celou věčnost s námi žít ve společenství v nebeské slávě.
  Využijme dobu adventní k návratu!
  Nevíme, kolik nám bude ještě dopřáno adventů slavit.