Bůh nám dal všechno

03.03.2024 17:51

2. neděle postní, cyklus B

 

Dnešní první čtení se čte těžce. Abrahám je Bohem vyzván, aby obětoval svého jediného syna, dědice zaslíbení. Abrahám Izáka miloval. S ním položil na hranici dříví i smysl svého života, vše, pro co žil. Bůh takto Abraháma zkoušel. Zkoušel jeho víru a odevzdanost.

Oběť Izáka je také předobrazem oběti Ježíše Krista. Nebeský Otec posílá na svět svého milovaného jednorozeného Syna. Syn je poslán, aby se za nás obětoval, aby zemřel na kříži za naše hříchy. V Kristu nám dal Bůh vše, víc nám nemůže dát. Někde v křoví nebyl k dispozici jiný beránek. Jen Ježíš, vtělený Bůh, mohl podat dostatečnou oběť za naše hříchy.

První neděli postní jsme slyšeli, jak se Ježíš připravoval na své poslání Mesiáše. Dnes jsou připravováni tři učedníci. Dříve než uvidí svého Pána trpět, vidí ho na hoře Tábor ve slávě. Vidí Ježíše v zářivém světle, jak rozmlouvá s Mojžíšem a Eliášem, zástupci Zákona a proroků. Z oblaku, který je symbolem Boží přítomnosti, se ozývá hlas nebeského Otce:

To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“

A učedníci vidí jen Ježíše. Ježíš je naplněním Zákona a proroků.

Když trochu pochopíme lásku nebeského Otce a Ježíše Krista, můžeme se svatým Pavlem zvolat:

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“

Když nám nebeský Otec v Ježíši dal všechno, proč bychom se ještě měli bát? Svatý Pavel v listě Římanům dále píše:

Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní?“

Nebeský Otec nám ve svém Synu daroval všechno. Ostatní dary, které od Boha přijímáme, jsou menší. Proto se nemusíme bát:

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“

Bůh nám skrze oběť Ježíše Krista ukázal, že je s námi. Ale jsme my s Bohem? Patříme Bohu? Odevzdali jsme se Bohu jako Abrahám?

Když se pro nás Ježíš obětoval, měli bychom se Bohu obětovat také. Pak budeme plně prožívat, že je Bůh s námi.

S důvěrou tedy jděme do dalších postních dní. Sloužíme Bohu, který nám v Kristu dal všechno. My toho nejsme schopni, nedáváme Bohu všechno. Ale snažme se v tom alespoň růst. Snažme se opřít o Ježíše, který nám jistě pomůže.

Jak píše svatý Pavel:

Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!“