Bůh mluví v tichu

31.01.2015 21:46

2. neděle v mezidobí, cyklus B

  Dnešní slovo Boží nám představuje Boží povolání, v prvním čtení ke službě proroka, v evangeliu ke službě učedníka. V prvním čtení Bůh volá mladičkého Samuela jménem:

 "Samueli!"
  Ano, Bůh volá jménem. Zná nejen naše jméno, ale také naše srdce. Před Bohem je vše odhalené, Bůh nás dokonale zná, více než známe sami sebe. A přesto, že nás zná, povolává nás ke službě. Počítá nejen s našimi schopnostmi, ale i s našimi slabostmi.
  Samuel nejprve Boží hlas nerozeznává, musí ho poučit kněz Eli. Slyšet a rozeznat Boží hlas není jednoduché. Je třeba opustit vše rušivé. Když si chceme naladit stanici Proglas, také musíme opustit jiné rozhlasové stanice. Když se chceme naladit na Boha, musí vše ostatní zmlknout. V hluku světa Boží hlas neuslyšíme, je třeba se před Bohem a v Bohu ztišit. Najít si klidné místo a ztišit své nitro - své myšlenky, fantazii, starosti. A v tomto vnějším a vnitřním tichu se můžeme setkat s Bohem a slyšet jeho hlas. Každý, kdo chce žít s Bohem, musí usilovat o toto ztišení, nejlépe každý den.
  A z tohoto naslouchání Božímu hlasu se rodí povolání a následování.
  V evangeliu jsme slyšeli o povolání učedníků. Jan Křtitel prohlašuje o Ježíši:
  "Hle, Beránek Boží!" 
  Jan a Ondřej jdou za Ježíšem. Ježíš se k nim obrací a říká:
  "Co byste chtěli?"
  Odpovídají:
  "Rabbi, kdy bydlíš?"
  Janovi a Ondřejovi nejde o to, aby viděli, jak má Ježíš vybavený dům. Chtějí ho více poznat, navázat s ním přátelství:
   "Ten den zůstali u něho."
  Měli to jednodušší než Samuel. Bůh s nimi mluvil skrze Ježíše. Poznali, že Ježíš je Mesiáš a stávají se jeho učedníky. Prožili hluboký zážitek ze setkání s Ježíšem a tento zážitek si nenechávají pro sebe. Ondřej běží za svým bratrem Šimonem a přivádí ho k Ježíšovi. Učedník vydává svědectví o svém setkání s Ježíšem. Tímto  způsobem  k Pánu přivádí další učedníky.
  Pro Jana a Ondřeje bylo setkání s Ježíšem klíčovým okamžikem. Oba uvěřili, že Ježíš je Mesiáš a stali se jeho učedníky.
  Zažili jsme i my ve svém životě tento klíčový okamžik setkání s Ježíšem? Okamžik, který proměnil náš život, který byl důvodem brát Ježíše vážně a jít za Ním?
  Stačí upřímná touha poznat Ježíše. Sám Ježíš touží s námi žít v důvěrném přátelství. Toto setkání s Ježíšem vede k obrácení, ke změně života. Nejen k tomu prvnímu obrácení, kdy člověk sám uvěří. Ježíše máme poznávat stále, stále více pronikat do hlubin jeho Božského Srdce.
 A o této živé zkušenosti s Ježíšem máme svědčit druhým. Ano, celým svým životem máme svědčit o Ježíšově lásce ke každému člověku.
   Chceme-li někoho s Boží pomocí přivést k Ježíšovi, musíme začít u sebe. Umět se ztišit před Bohem a vnímat jeho hlas a povolání. Setkat se s Ježíšem a zůstat u Něho. Až ho budeme plni, On si skrze nás přitáhne jiné.