Bůh je vy skrytosti; nikdo jej nechce hledat

15.01.2016 19:51

Slavnost Zjevení Páně 2016

  Židovský filozof a teolog Martin Buber v jedné ze svých povídek vypráví o tom, jak si vnuk velkého rabína Barucha hraje s jiným chlapcem na schovávanou. Schoval se a čekal, až ho kamarád najde. Když se už nemohl dočkat, vylezl       ze skrýše, ale kamaráda nikde neviděl. Až teď si uvědomil, že ho kamarád vůbec nehledal.  S pláčem přiběhl                za dědečkem a žaloval mu to. Tehdy se objevily slzy i v očích rabína Barucha. Ten pak pronesl žalobu mnohem vážnější:
  "I Bůh říká: Já jsem ve skrytosti, a nikdo mě nechce hledat."
  V evangeliu jsme slyšeli o hledání dítěte - vtěleného Boha. Tři mudrci jednoho dne vidí na nebi zvláštní hvězdu. Pochopí, že tato hvězda je znamením narození nového židovského krále - Mesiáše. Podle slov knihy Numeri (24,17):
  "Vyjde hvězda z Jakuba, povstane žezlo z Izraele."
  Mudrci, ač pohané, se rozhodnou narozeného krále hledat. Touží ho spatřit, poklonit se mu a přinést mu dary. Opouštějí svůj domov a vydávají se na dalekou cestu. Cesta je namáhavá, ale jejich touha spatřit malého krále je větší než všechny obtíže cesty.
  V Jeruzalémě se vyptávají, kde se nový král má narodit. Židovští znalci zákona to vědí přesně - narodí se v Betlémě, neboť z Betléma vyjde "vládce, který bude panovat izraelskému lidu".
  Zákoníci vědí, kde mají Mesiáše hledat, ale nemáme v evangeliích zprávu, že by ho skutečně hledali. Nemají touhu spatřit Ježíše. Možná, že si myslí, že se pohanští mudrci mýlí. Nehledají, a proto nemohou nalézt.
  Mudrci Ježíše nalézají, klaní se mu a předávají mu své dary. Pak se vracejí domů. Jsou jiní - našli světlo světa. Setkání s Ježíšem je proměnilo. Zde nám zaznívají slova svatého Pavla z listu Efesanům:
  "...také pohané mají stejná dědická práva ... stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, když uvěří kázání evangelia."
  Na mudrcích se také naplnila Ježíšova slova:
  "Hledejte, a naleznete."
  Mudrci hledali Ježíše, toužili ho najít. Nakonec ho našli. V protikladu aktivity pohanských mudrců stojí pasivita velekněží a znalců zákona. I oni očekávali Mesiáše, znali všechna proroctví o jeho narození, ale Ježíše nehledali.
  Jsou obrazem těch, kteří jsou k narozenému Ježíši lhostejní. Většina lidí, a to i křesťanů, Ježíše nehledá. Vyžaduje to námahu. Stačí jim být vlažnými, nechtějí být "fanatiky".
   Kdo nehledá, nemůže najít. Bůh je ve skrytosti, a málokdo ho hledá.
  Naším příkladem ať jsou mudrci. Hledejme Ježíše, pokud nám Bůh dopřává čas. Hledejme zdroj své spásy a štěstí. Hledání skrytého Boha vyžaduje námahu. Jeho nalezení nás však promění. Dá světlo našemu životu. Ukáže nám zřetelně temnoty kolem nás, ale i v nás.
  Celý život má být hledáním skrytého Boha. Třeba není tak daleko. Vzpomeňme si na vyznání svatého Augustina.