Buďme Bohu vděčni, že jsme křesťané

15.01.2017 16:55

Slavnost Narození Páně 2016

  V listě Židům jsme dnes slyšeli tato slova:
  "Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna."
  Bůh mluvil k Noemovi, Abrahámovi, Mojžíšovi. Mnoho proroků hlásalo slovo Boží, které k nim Bůh mluvil. V poslední době k nám promluvil Bůh skrze svého Syna, který se pro nás stal člověkem. Vtělení Boha, kdy se Slovo stalo tělem, je vrcholem Božího sebesdílení člověku. Člověk se může setkat se svým Bohem tváří tvář. Božství Ježíše Krista je skryté jen závojem lidského těla.
  Bůh se k nám sklonil, pokořil se, aby nám zjevil svou lásku. Ve Starém zákoně se Bůh zjevuje na hoře Sinaj                  v hromobití, ohni a za zvuku polnic. Izraelský lid se třese strachem, prosí Mojžíše, aby k nim Bůh nemluvil přímo, ale skrze něho.
  V této poslední době se Bůh stává člověkem, bere na sebe naše lidství. Prožívá lidský úděl od početí až po smrt. Bůh stojí uprostřed svého lidu, který může skrze Ježíše zakoušet Boží lásku a přijetí.
  Před Ježíšem se nemusíme třást jako Izraelité na Sinaji. Máme toužit po jeho hlasu, po setkání s ním. Příkladem jsou pro nás pastýři a tři mudrci. Toužili spatřit Ježíše a našli ho, dali mu své dary i svá srdce.
  O Vánocích se také obdarováváme. Neměli bychom si dávat jen hmotné dary, ale i svá srdce.
  Ježíš nás vede k lásce. Kdo by nemiloval Ježíše, který pro nás tolik vykonal! Vede nás také k lásce k bližnímu. Tím, že milujeme své bližní, dokazujeme svou lásku k Ježíšovi. Zanechal nám přece přikázání lásky:
  "Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás."
  Takový je náš Bůh. Stvořil člověka, který ho neposlušností zradil. Bůh přesto člověka neopustil, ale posílá svého Syna, který se stává člověkem. Ten na sebe bere náš hřích, umírá za nás na kříži, aby nám znovu umožnil návrat k Bohu. Všechno, co Bůh pro nás vykonal, bylo z lásky k nám, z přílišné lásky k nám.
  Buďme Bohu vděčni, že jsme křesťané.