Boha v Ježíši Kristu poznáme jen na kolenou

21.01.2018 17:45

Slavnost Zjevení Páně 2018

 

Na Nový rok jsme slyšeli v evangeliu, jak zástupci židů, chudí pastýři, spěchají uvidět narozeného Spasitele. Dnešní slavnost nám představuje zástupce pohanů, kteří se dávají na dlouhou cestu, aby se přišli poklonit tajemnému židovskému Králi. Dnes tedy slavíme, že i pohané mohou v Ježíši Kristu dojít spásy. I svatý Pavel v listě Efesanům píše, že apoštolům a prorokům bylo Duchem Svatým odhaleno, „že totiž také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, (když uvěří kázání) evangelia.“

Nevzdělaní pastýři a učení mudrci se jako zástupci židů a pohanů klanějí Kristu Králi.

Král Herodes sice také mluví o klanění, ale ve skutečnosti chce Ježíše zabít. Myslí si, že Ježíšovo království bude z tohoto světa, že Ježíš ohrožuje jeho trůn. I duchovní představení židovského národa v očekávaném Mesiáši viděli světského krále a osvoboditele od útlaku Římanů.

Ježíšovo království je však duchovní povahy. Narozený Ježíš neohrožuje Herodovu vládu ani vládu římského císaře. Ježíš nás přišel vysvobodit z moci satana, hříchu a věčné smrti. Jak napsal svatý Jan ve svém první listě:

Boží Syn přišel proto, aby ďáblově činnosti udělal konec.“

Ježíš přišel, aby nás vysvobodil ze satanovy moci a převedl nás do svého království.

Mudrci si zpočátku mysleli, že nově narozeného Krále najdou v královském paláci v Jeruzalémě. V Betlémě byli překvapeni, v jaké chudobě žije narozený Král. Měli o něm své představy, které dokázali opustit. Přestože narozený Ježíš nebyl takový, jak si ho představovali, přesto přijali skutečnost jaká je, klaněli se mu a odevzdali mu své dary.

I naše představy o Bohu jsou nedokonalé. Křesťan může mít dokonce o Bohu nesprávnou představu. Je důležité stále poznávat Ježíše, ve kterém se nám Bůh zjevil. Je důležité setkávat se s Ježíšem v modlitbě, v evangeliích, v dobré duchovní literatuře, abychom své představy o Bohu korigovali, aby naše představa o Bohu stále více odpovídala skutečnosti.

Král Herodes to nedokázal, duchovní autority Izraele ve vetšině také ne. Ale pohanští mudrci ano. Byli totiž pokorní. Dokázali se poklonit před chudým dítětem, i když si nově narozeného židovského Krále představovali jinak.

Je třeba velké pokory, abychom dokázali stále více poznávat Boha, jaký ve skutečnosti je. Čím lépe budeme Boha poznávat, tím více ho budeme milovat. Čím více ho budeme milovat, tím více budeme plnit jeho vůli a varovat se hříchu.

Pohanští mudrci se přišli poklonit narozenému dítěti v Betlémě. Jen na kolenou můžeme poznat Boha v Ježíši Kristu. Jen na kolenou můžeme zakusit jeho Lásku.