Adorace - příprava na patření na Boží tvář v nebi

16.03.2019 19:18

8. neděle v mezidobí, cyklus C

 

Pán Ježíš dává učedníkům přirovnání:

"Může slepý vést slepého? Nepadnou oba do jámy?"

To chápeme. Slepý člověk nemůže bezpečně vést jiného slepce. Hrozí nejen ztráta cíle cesty, ale i úraz. Pán Ježíš zde nemá na mysli slepce, ale učitele a vůdce lidu, kteří mají vést druhé k Bohu. Farizeové a zákoníci byli slepí, neboť neviděli v Ježíši očekávaného Mesiáše. Avšak i křesťanští učitelé a vůdcové mohou být slepí.

Ať jsme biskupové, kněží, katecheté, rodiče a prarodiče, máme vést druhé ke Kristu. Abychom byli dobří učitelé, musíme se nejprve my sami u Krista učit, učit se od Ježíše. Nestačí se učit o Ježíši, je nutné se učit od Ježíše. Nestačí znát o Ježíši všechny informace, znát příběhy z evangelií a pamatovat si Ježíšova slova.

Je třeba znát Ježíšovo Srdce.

Apoštolové nepředávali vědomosti o Ježíši, ale svědčili o tom, co s Ježíšem prožili. Proto je důležité setkávat se s Ježíšem v Božím slově a modlitbě. Jen když se s Pánem setkáváme, můžeme se od něho učit.

Možná namítnete, že na toto setkávání nemáte čas. Kolik různých povinností musí člověk přes den splnit. Kde má brát čas na modlitbu a duchovní četbu?

Modlitba není ztracený čas. Naopak, modlitbou čas správně využíváme. Děláme to, co má význam i pro věčnost. Nejvíce se můžeme od Ježíše učit při adoraci, kdy se klaníme Kristu v Nejsvětější Svátosti Oltářní. Jako se apoštolové setkávali s Ježíšem, když byl v těle na světě, tak se můžeme s Ním setkat při adoraci. Je to stejný Ježíš.

Můžeme s Ním mluvit, přednášet mu své prosby a starosti, můžeme mu naslouchat. Můžeme mu otevřít svá srdce, aby nás zaplavil Láskou svého Božského Srdce, která má uzdravující a očišťující sílu. Nemůžeme poznat Ježíše, když se s Ním nesetkáváme. Setkat se s Ním můžeme v modlitbě, v evangeliích a zvláště ve svátosti Eucharistie.

Adorace je také nejlepší přípravou na nebe. Podstatou blaženosti v nebi je patření na Boží tvář. Při adoraci se díváme na Ježíšovu Tvář ve svaté Hostii. A Ježíš se dívá na nás. Při adoraci se učíme to, co budeme dělat celou věčnost.

Při adoraci můžeme poznat Ježíše srdcem, prožít setkání s Ním, navázat s Ním hluboký vztah. Pak budeme schopni o Pánu učit druhé lidi, přivádět je k Němu.

Naše ústa budou mluvit o tom, čím bude přetékat naše srdce.