Abrahám obětuje svého syna

22.03.2015 19:18

2. neděle postní, cyklus B

  Dnes jsme v prvním čtení slyšeli o zkoušce víry praotce Abraháma. Abrahám dostává od Boha neslýchaný příkaz:
  "Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na jedné z hor, kterou ti označím."
 Abrahám má obětovat jako obětního beránka svého jediného a milovaného syna. Má obětovat to nejcennější, co má. Jak těžká a hrozná to byla zkouška pro Abraháma. Abrahám opustil kvůli Hospodinu svůj rodný kraj, neboť uvěřil Hospodinovým zaslíbením. Bůh mu ve stáří slíbil syna, z něhož mělo vzejít potomstvo četné jako nebeské hvězdy a písek na mořském břehu. A nyní má tohoto jediného syna zaslíbení Bohu obětovat. Bůh něco slíbil a teď slib svévolně zrušil? Abrahám prožívá noc víry a velký vnitřní boj. Má dále poslouchat Boha a obětovat mu svého syna? Nebo se má od Boha odvrátit a tento strašný příkaz odmítnout?
  Abrahám prožívá velkou vnitřní bolest. Na jedné straně věrnost Bohu, na druhé láska k jedinému synu. Vkládá na Izáka dříví na celopal a společně kráčejí k obětišti. Izák se ptá svého otce:
  "Otče! Hle, tady je oheň a dříví, ale kde je ovce k celopalu?"
  Jakou bolest způsobila tato otázka Abrahámovi. Abrahám však zůstává věrný Bohu. Má naději, že se něco stane, ale neví co:
  "Bůh si vyhlédne ovci k celopalu, můj synu."
  Na obětišti Abrahám postavil oltář, připravil hranici dříví, na kterou položil svého syna. Se synem na hranici vkládá i své srdce, celý svůj život. Je připraven splnit Hospodinův příkaz.
  Hospodinův anděl zabraňuje obětování syna a chválí Abrahámovu víru. V jeho potomstvu budou požehnány všechny národy země.
  Proč Bůh tak Abraháma zkoušel? Možná, že nám chtěl v Abrahámovi ukázat pevnost víry i za cenu velké oběti.
  Abrahám je předobrazem nebeského Otce a Izák předobrazem Ježíše Krista. Bůh Otec poslal na zem svého jediného a milovaného Syna, to nejcennější co měl. Boží Syn se stává člověkem a plní vůli Otcovu. Jako Izák nesl dříví k celopalu, nesl  Ježíš svůj kříž na Golgotu. Oba mají být obětováni za hřích. Izák není obětován, neboť jeho obětování bylo jen zkouškou Abrahámovy víry. Ježíš se skutečně stává obětí za hříchy celého světa. Jako Beránek je obětován. Nebeský Otec jeho zástupnou oběť přijímá. Jen vtělený Bůh mohl z lidstva sejmout kletbu hříchu tím, že ji vzal na sebe. Otec vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás. Kdyby Ježíš nezemřel, jsme stále ve svých hříších. Nebe je pro nás navždy zavřené.
  Nebeský Otec pro nás obětoval to nejcennější - svého milovaného Syna. Ježíš zemřel místo nás. O tom bychom měli celý půst rozjímat. Bůh pro mne neváhal obětovat to nejcennější. I Abrahám se nezdráhal Bohu obětovat to nejcennější.
  Jaká je moje víra? Co jsem schopný obětovat Bohu já, když On mi dal všechno?