Kdo je hoden Ježíše?

16.07.2017 17:54

13. neděle v mezidobí, cyklus A

  V úvodu evangelia této neděle jsme slyšeli třikrát není mě hoden. Můžeme tato slova obrátit: kdo je hoden Ježíše. Hoden je ten, kdo miluje Ježíše více než své rodiče  a své děti. Hoden je ten, kdo trpělivě nese kříž následování Ježíše.
  Víme, že máme milovat Boha nade vše. Náš vztah k Ježíši Kristu má být zcela jedinečný. Dokonce vztahy k těm nejbližším nemohou zastínit nebo narušit vztah k našemu Pánu.
 Věřící křesťan, který žije v prostředí nevěřících, to nemá lehké. Prožívá nepochopení, nedorozumění i výsměch. Musí si být vědom, že žádný vztah k člověku nemůže narušit nebo ukončit jeho vztah k Ježíši Kristu.
  Svatá Alžběta Uherská, světice z 13. století, to prožila na vlastní kůži. Následovala upřímně Ježíše. Ačkoli byla dcerou uherského krále a manželkou durynského lankraběte, neváhala navštěvovat chudinské čtvrti a starat se o ty nejubožejší. Bídu svých poddaných zmírňovala penězi ze státní pokladny. Po smrti manžela jí dali na vybranou: buď bude "normální" a  přizpůsobí se dvorním mravům, nebo přijde o všechen svůj vdovský majetek. Alžběta se rozhodla pro Ježíše. Byla vyhnána ze svého hradu a byly jí odebrány její děti. To byla pro ní největší zkouška.
  Vstoupila do III. Řádu svatého Františka a rozhodla se pro chudobu. Jejím jediným přánim bylo nést kříž jako Kristus. Zde nám zaznívají Ježíšova slova:
  "A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden."
   Máme tedy milovat Ježíše více než svou rodinu. Máme trpělivě nést kříž následování Ježíše Krista.
  Ježíš dále říká:
  "Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho."
  Zde asi Ježíš hovoří o věrnosti křesťana při pronásledování. Kdo by zapřel Ježíše ze strachu z pronásledování, tedy snažil se zachránit svůj pozemský život, ztratí život věčný. Kdo při pronásledování pro Ježíše život ztratí, nalezne ho      při vzkříšení z mrtvých.
 Tedy láska k Ježíšovi má přednost nejen před láskou k nejbližším, ale také před láskou k sobě samému.
 Být křesťanem znamená oběť, denní přibíjení na kříž. Věrnost Kristu znamená ochotu pro Něho ztrácet. Umírat sobě, abych mohl žít pro Něho.
  Kdybychom nebyli zahlceni tímto světem a jeho cetkami, tak bychom lépe viděli poklad našeho vztahu s Ježíšem, který přetrvá na věčnost.