Zlo nemá budoucnost

21.11.2013 19:47

33. neděle v mezidobí, cyklus C

Svatý Lukáš napsal své evangelium po zničení jeruzalémského chrámu Římany (70 po Kr.) Evangelista tedy dokládá

pravdivost prorockých slov Ježíše Krista. Jako se ukázalo pravdivým proroctví o zkáze chrámu, tak se ukáže pravdivým

i proroctví o druhém příchodu Ježíše Krista.

Kristovi posluchači se ptají na dobu a znamení konce světa. Pán je však varuje (Lk 21,8):

 "Dejte si pozor, abyste se nenechali svést."

Přijdou falešní mesiáši a budou tvrdit, že konec světa nastává. Pán Ježíš odmítá slova tehdejších falešných proroků

o blízkém konci světa. K apokalyptickým hrůzám dochází v průběhu lidských dějin stále. Spíše je třeba přimknout se

ke Kristu. Doba jeho druhého příchodu je neznámá, přijde nečekaně. Je třeba, abychom byli na jeho příchod připraveni.

  Kromě apokalyptických hrůz bude i pronásledování křesťanů. To bude před druhým Kristovým příchodem vystupňováno.

Dějiny světa nebudou zakončeny nějakým triumfem Církve, ale obrovským pronásledováním. Bude velký odpad od víry

vlažných křesťanů a velké utrpení horlivých křesťanů. Známe Ježíšovu otázku (Lk 18,8):

  "Ale nalezne Syn člověka, až přijde, na zemi víru?"

Pronásledování bude o to bolestnější, že bude i z prostředí křesťanových nejbližších (Jeruzalémská bible Lk 21,16):

  "Vydají vás dokonce i vaši rodiče, vaši bratři, příbuzní a přátelé."

Někteří zemřou mučednickou smrtí. Pronásledování bude příležitostí k vydávání svědectví o Kristu. Křesťan, který trpí

pro Krista, je věrohodnější. Věrní křesťané budou pro Kristovo jméno ode všech nenáviděni. Tato nenávist bude

nepochopitelná, neboť je svou podstatou satanská.

  Ale ani na okamžik nemůžeme přestat důvěřovat Bohu, neboť "ani vlas z hlavy se vám neztratí" (Lk 21,18).

  Život pro nebe si zachráníme svou vytrvalostí. Řecký originál užívá pro vytrvalost slovo "hypomoné" (setrvání pod

břemenem). Při pronásledování na konci světa bude pravá víra břemenem. Bude příčinou útoků satana a jeho lidských

spojenců. Odhození břemena je cestou k věčné záhubě. Je třeba pod tímto břemenem vytrvat až do konce. Naší silou

ať je láska k Bohu a touha po nebi. Pak i nás se budou týkat Kristova slova (Mt 11,30):

  "Ano, mé jho netlačí  a mé břemeno netíží."

Zlo nemá žádnou budoucnost, i když před koncem světa naposledy projeví svou sílu. Jak to již předpověděl prorok

Malachiáš (3,19):

  "Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou všichni vzpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti!

Den, který přijde, je spálí - praví Hospodin zástupů."

Nám, kteří ctíme Boží jméno, vzejde slunce spravedlnosti, Ježíš Kristus.

  Setrvejme pod Kristovým břemenem, jako Ježíš setrval pod křížem cestou na Golgotu.

  Zlo nemá žádnou budoucnost. Naše budoucnost je plná naděje.