Žalm 2

07.06.2014 19:55

ŽALM 2

MESIÁŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ

K čemu ty národy, jež se bouří,

ony národy, jež nadarmo reptají?

Králové země povstávají,

knížata kují pikle proti Jahvovi

a proti jeho Mesiáši:

"Zpřetrhejme jejich pouta,

 zbavme se jejich okovů!"

Ten, jenž sídlí na nebesích, se tím baví,

Jahve se jim vysmívá.


 

Rozhněvaný k nim pak promlouvá,

ve svém rozlícení je děsí:

"To já jsem pomazal svého krále

na Sionu, na své svaté hoře."


 

Vyslovím Jahvovo nařízení (slova Mesiáše):


 

On mi řekl: "Ty jsi můj syn, 

já jsem tě dnes zplodil.

Požádej a dám ti národy v dědictví, 

za panství končiny země;

roztříštíš je železným žezlem,

jako hrnčířovy nádoby je rozbiješ."


 

A nyní, králové, pochopte,

napravte se, soudcové země!

Služte s bázní Jahvovi,

s chvěním mu líbejte nohy;

když se rozhněvá, zajdete na cestě:

rázem vzplane jeho hněv.


 

Šťastný, kdo v něm nalézá útočiště!


 

   Jeruzalémská bible