Začíná advent

05.12.2013 20:40
 

 

1. neděle adventní, cyklus A


 

Slovo advent znamená příchod. Adventní doba je dobou radostného očekávání příchodu Ježíše Krista.

V životě je mnoho očekávání, která jsou mnohdy nenaplněna. Někdo již od života nic neočekává. Křesťan má být člověkem očekávání.

V době adventní očekáváme tři příchody našeho Pána.

Ten první příchod se týká minulosti. Už se stal. Je to spíše připomínka než očekávání. Ježíš Kristus přišel na tento svět před dvěma tisíci roky. Víme, jak byl Spasitel Židy očekáván. Izaiáš předpověděl putování pohanských národů na horu Sión (Iz 2,3):

Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo.“

Pohany toto Boží slovo přitahuje. Toto Boží slovo se stalo tělem. Ježíš Kristus přitahuje dodnes zástupy lidí. Jeho nauka je stále pro mnohé inspirativní.

Druhý příchod Pána se týká budoucnosti. Pán Ježíš přijde podruhé na konci světa. Přijde jako soudce živých a mrtvých. Na tento příchod máme být připraveni:

Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.“

Pán svůj druhý příchod přirovnává k příchodu zloděje, proto je třeba na něho čekat s bdělostí (Mt 24,44):

Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“

A svatý Pavel nás vybízí (Řím 13,11):

Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Noc pokročila, den se přiblížil.“

Jakým způsobem máme být připraveni? Máme být připraveni kdykoliv odejít z to-hoto světa. Neodkládat smíření s Bohem a lidmi, neodkládat to podstatné a důležité ve svém životě. Jeden mnich dal návod k takovéto neustálé připravenosti:

Každé ráno při modlitbě si představ, že večer zemřeš, že prožíváš svůj poslední den. A s tímto vědomím se snaž celý den prožít.“

Jdu dnes naposled do práce, do školy, na mši svatou, dnes se naposled vidím se svou rodinou, dnes mám poslední možnost napravit, co jsem pokazil, omluvit se, smířit se, vrátit vypůjčenou věc, dát si důležité věci do pořádku.

Toto duchovní cvičení vede k zodpovědnému životu. Člověk poznává, co je v živo-tě skutečně důležité. Neodkládá důležité věci na zítřek, často na NIKDY.

Zkuste to. Třeba se ve vašich životech mnohé změní k lepšímu. Pak budeme radostně očekávat druhý Kristův příchod, jak se modlíme ve mši ve vyznání víry:

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.“

A nyní třetí příchod Ježíše Krista.

Celý advent se připravujeme na to, aby o Vánocích Pán Ježíš přišel do našich srdcí.

Adventní doba by se neměla týkat jen generálního úklidu domu, ale také generálního úklidu našeho srdce. Máme svá srdce otevřít touhou, očistit je svátosti smíření a očekávat, že Pán přijde do takto připraveného srdce. Pokud přijde Pán do našich srdcí, budeme ho schopni přinášet všude tam, kde žijeme. Pak i pochopíme slova svatého Pavla (Gal 2,20):

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“